Dôležité termíny prijímacieho konania na gymnáziách podľa zákona č. 245/2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(pre štvorročné a osemročné štúdium)

 •  do 10. apríla 2019 – odovzdať prihlášku riaditeľovi ZŠ
 • do 20. apríla 2019 – riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na strednú školu
 • do 31. marca 2019 – zverejnenie kritérií prijímacieho konania pre školský rok 2018/19 školou
 • 13. a 16. mája 2019 – 1. a 2. termín 1. kola prijímacej skúšky
 • rozhodnutie uchádzačovi o prijatí bez prijímacej skúšky – najneskôr 10 dní pred termínom prijímacej skúšky
 • pozvanie na prijímaciu skúšku riaditeľom gymnázia – najneskôr 5 dní pred termínom jej konania

Čo by ste určite mali ešte vedieť:

1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

2. Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:
a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,
b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.

3. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

4. Pre štvorročné a osemročné štúdium platia rovnaké termíny.

Koľko študentov prijímame na štúdium v školskom roku 2019/20:

 • osemročné štúdium – 17 žiakov
 • štvorročné štúdium –  60 žiakov

 


Mikuláš na našom Gymnáziu!


Krajské kolo Zenitu v programovaní

Autor: Ing. Ivan Spiššák

    Na základe výsledkov školských kôl boli pozvaní aj dvaja naši nádejní programátori. V kategórii B (1. – 2 . ročník) obsadil Adam Pipíška zo sexty druhé miesto. V kategórii A (3. – 4 . ročník) Matej Hrica zo 4. A v školskom kole získal najviac bodov v kraji. Na krajskom kole obsadil siedme miesto.

Srdečne blahoželáme.


Okresné a krajské kolo v šachu

Autor: Mgr. Ľubomír Staňo

    V priebehu novembra 2018 sa uskutočnili dve postupové kolá v zrýchlenom šachu žiakov základných škôl a osemročných gymnázií a študentov stredných škôl.
Zastúpenie mala tradične aj naša škola v oboch kategóriách. V priestoroch CVČ Stonožka v Senici sa 7. 11. uskutočnilo okresné kolo. Zo stredoškolskej kategórie chlapcov postúpili Martin Hrdlička a Adam Pipíška (Sexta) a Tomáš Valent (3.C). Z kategórie dievčat Michaela Trojková (Septima). Mali sme zastúpenie aj medzi mladšími žiakmi, kde bola väčšia konkurencia. Najviac sa darilo Jakubovi Fischerovi (Tercia) a Adamovi Durcovi (Sekunda), ktorí skončili na 6. a 7. mieste.
V krajskom kole 28. 11. v Trakoviciach bola úspešná M. Trojková, ktorá skončila na 2. mieste, medzi chlapcami bol najúspešnejší A. Pipíška na 5. mieste.
Miške držíme palce na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v Topoľčanoch 18. decembra 2018.


Medzinárodná dejepisná súťaž v Chebe

Autor: Mgr. Ľubomír Staňo

    Už piatykrát po sebe si družstvo našej školy porovnávalo vedomosti z dejepisu za účasti 75 tímov z gymnázií Českej a Slovenskej republiky. Súťaž pozostávala zo štyroch kôl, v ktorých sa testovali vedomosti z československých dejín reformného roka 1968 a rokov nasledujúcej normalizácie.
22. novembra 2018 sa súperenie odohrávalo v aule Západočeskej univerzity v Chebe. Našu školu reprezentovali: Anna Studeničová (3. A), Marek Mach (3. C) a Matej Zahumenský (Sexta). V prvých dvoch kolách sa držali veľmi dobre, boli na 26. mieste s malou stratou na prvú pätnástku. Žiaľ tretie kolo, najviac bodované, im nevyšlo, čo znamenalo zosun do druhej polovice tímov. Štvrté kolo dopadlo lepšie, ale návrat do prvej polovice sa už nepodaril. Celkovo skončili na 44. mieste (z osemnástich slovenských gymnázií na ôsmom). Presadiť sa v tejto súťaži je z roka na rok ťažšie, príprava vyžaduje štúdium veľkého množstva materiálov, audio a video nahrávok.
Súťaž mala vysokú úroveň aj z dôvodu účasti pozvaných hostí – významných súčasných historikov, zástupcov Ministerstva SR a ČR a českých politikov. Študenti si určite odniesli hodnotné zážitky. Našim žiakom ďakujeme za ochotu venovať sa náročnej príprave a dôstojné reprezentovanie školy.


Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – kategórie A,B.

Autor: Mgr. Erika Vícenová

  Dňa 4. 12. 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii A /študenti 3., 4. roč.,septimy, oktávy/ a v kategórii B /študenti 1., 2. roč., kvinty, sexty/.
Študenti si v rámci svojich kategórií zmerali sily až v troch samostatných súťažných častiach. Prvé dve boli zamerané na vedomosti z jazykovej, slohovej i literárnej zložky predmetu SJL, ďalej na čítanie s porozumením a na transformáciu či tvorbu textu. V tretej časti si súťažiaci preverili svoje schopnosti v rečníckych prejavoch. A tu sú mená víťazov v jednotlivých kategóriách:

Kategória A
1. miesto: Monika Maxianová (4.B)
2. miesto: Mária Karásková (3.B)
3. miesto: Marek Polák (4.B)

Kategória B
1.miesto: Alexandra Bobotová (kvinta)
2.miesto: Valéria Mrázová (II.A)
3.miesto: Klára Suchovská (sexta)

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v ďalších kolách súťaže.

 

 


Čitateľská súťaž René pozná svojho víťaza

Autor: PhDr. Margita Hološková

      V sobotu 1. 12. 2018 sa v bratislavskej Novej cvernovke zišli zástupcovia gymnázií zo všetkých kútov Slovenska, aby rozhodli o víťazovi čitateľskej súťaže René – Anasoft litera – gymnazistov. Besedu moderovala pani Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného  centra, za prítomnosti ostatných členov realizačného tímu. Delegovaní zástupcovia predstavili najskôr víťazov svojich škôl, s poukazom na kvality, ktoré boli pri čitateľskom výbere rozhodujúce.
V druhom kole diskusie delegáti prezentovali už svoj vlastný, argumentačne podložený výber. To bola najzaujímavejšia časť stretnutia – živá, zaujatá, vtipná. Našu školu v nej reprezentovali

Monika Maxianová /4.B / a Juraj Pivák /4. B/.

Na záver bolo potrebné hlasovaním rozhodnúť o víťazovi – stal sa ním Daniel Majling so svojou knihou Ruzká klazika. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto podnetnej súťaže zapojili. Prispeli tiež k tomu, že naša školská knižnica je obohatená o 24 nových zaujímavých kníh z tvorby súčasných slovenských autorov.


Úspech v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C.

Autor: Mgr. Erika Vícenová

  O úspech v okresnom kole OSJL v kategórii C, ktoré sa dňa 28.11.2018 konalo v Skalici na SSOŠ VIA HUMANA, sa v tomto školskom roku postarala kvartánka Emma Šiflová, ktorá obsadila pekné tretie miesto.

Emme srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

 


Nové číslo časopisu GYMSEN

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová a redakcia časopisu


Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Autor: Mgr. Ľubica Sadloňová

 V stredu 28. novembra sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 30 študentov od prímy až po maturantov. Súťažilo sa v štyroch kategóriách a súťažiaci sa v písomnej časti museli popasovať s úlohami zameranými na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením. Ústna časť preverila nielen ich jazykové znalosti ale i kreativitu a schopnosť v relatívne krátkom čase vymyslieť čo najoriginálnejší príbeh.
Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať v okresnom, resp. obvodnom kole. Držíme im palce.
Výsledky:
Kategória 1A (príma, sekunda)

1. miesto – Martin Kalný (Se)
2. miesto – Eva Blanáriková (Pr)
3. miesto – Monika Kaňová (Se)

Kategória 1B (tercia, kvarta)

1. miesto – Laura Valičeková (Kv)
2. miesto – Alžbeta Markovičová (Kv)
3. miesto – Petra Simonová (Te)

Kategória 2A (1., 2. roč., kvinta, sexta)

1. miesto – Juraj Chábela (Kn)
2. miesto – Marcel Motus (1. C)
3. miesto – Samuel Búzek (2. B)

Kategória 2B (3., 4. roč., septima, oktáva)

1. miesto – Anna Studeničová (3. A)
2. miesto – Filip Barančík (3. C)
3. miesto – Jakub Gašparín (Ok)


Imatrikulácie prvákov a prímanov 22.11.2018 očami objektívu fotoaparátu

Autor fotografií: Juraj Chábela

« 1 z 8 »

Adam Durec – druhý v celoslovenskom kole recitačnej súťaže

Autor: Mgr. Erika Vícenová

   Dňa 19.10. 2018 si v Banskej Bystrici zmeralo vo finále celoslovenskej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča sily niekoľko desiatok najlepších recitátorov z celého Slovenska. Veľkú radosť nám urobil Adam Durec zo sekundy, ktorý v kategórii starších žiakov obsadil nádherné druhé miesto. Adamovi ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme veľa ďalších recitačných úspechov.

Za PK SJL Mgr. Erika Vícenová

 


Workshop s Richardom Pupalom

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

      Richard Pupala, talentovaný empatický spisovateľ, ktorý sa v zbierke poviedok Čierny zošit snaží čitateľovi priblížiť každodennú realitu sociálnych problémov, netradične využíva hororové prvky a prvky mysteriózneho – ako rekvizity, ako ozvláštnenie, ako tajomstvo a prekvapenie.
Takto študenti kvinty, prvého ročníka a IV.B charakterizovali autora, s ktorým diskutovali 12. novembra 2018. Workshop vznikol ako súčasť projektu Cena René ̛Anasoft litera gymnazistov, do ktorého sme sa zapojili. Cieľom projektu je podporiť čítanie študentov, zoznámiť ich so súčasnou literatúrou a recipročne podporiť aj talentovaných autorov. Cenu udeľujú študenti vybraných gymnázií raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera, ocenenie vzniklo v roku 2017.

Organizátori podujatia oslovili v tomto školskom roku aj Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici, tiež sme sa zviditeľnili kvalitnou autorskou tvorbou našich študentov – popredné umiestnenia v Mladej literárnej poviedke, v Literárnej Senici Ladislava Novomeského, v súťaži Esej Jána Johanidesa…
IV.B pod vedením PhDr. Hološkovej sa do projektu zapojila ešte v júni, študenti odvtedy aktívne čítajú päticu vybraných kníh, diskutujú medzi sebou i na hodinách literatúry. Keď sme ako dar získali tri sady kníh, v septembri sa pripojili tiež študenti 1. ročníka, niektorí druháci a študenti kvinty. Hodiny literatúry sú spestrené recenziami, zaujímavými debatami a sledovaním besedy LQ – Literárny kvocient, v ktorej vybrané tituly analyzujú a interpretujú poprední literárni teoretici. Študenti, ktorí počas troch mesiacov prečítali 5 kníh, rozhodnú o víťaznej knihe – nominantovi nášho gymnázia. Projekt vstúpi do finále, keď aj študent našej školy sa spoločnom stretnutí študentov vybraných škôl vystúpi ako hovorca nášho gymnázia. Študenti zapojených škôl rozhodnú o laureátovi ceny René – Anasoft litera gymnazistov.   Viac …..

 


Zlatá medaila z IOAA 2018 pre Janku Švrčkovú

Autor: RNDr. Svetozár Štefeček Foto: Vladimír Miček, TASR

      V dňoch 4. – 11. novembra 2018 sa v čínskom Pekingu konal 12. ročník IOAA (Medzinárodná olympiáda z astronómie a astrofyziky). Už dva razy sa v celoslovenskom tíme objavila i naša študentka – Janka Švrčková. Z predchádzajúcich vystúpení (2016 – Bhubaneswar, India; 2017 – Phuket, Thajsko) si priniesla bronzovú medailu, takže sme očakávali ďalší kov. Janka nesklamala a tentokrát siahla na méty najvyššie – z Číny sa vrátila so zlatom.
Spravila tak nádhernú bodku za svojou stredoškolskou astronomickou kariérou – od septembra je už poslucháčkou MFF Karlovej univerzity v Prahe.
Prvé kroky našej medailistky viedli práve na pôdu našej školy, kde ju srdečne privítali členovia predmetovej komisie fyziky. Janke ešte aj touto formou srdečne blahoželáme a prajeme úspešné štúdium i budúcu vedeckú kariéru.

   

Informácie o IOAA 2018 nájdete na stránke:
http://ioaa2018.bjp.org.cn


Ocenenie výnimočným

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

       Mesto Senica v spolupráci s Centrom voľného času a Študentským parlamentom mesta Senica oceňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva každoročne výnimočných študentov, ktorí dosiahli nadpriemerné výsledky vo vedomostných, jazykových, štylistických a recitačných súťažiach a sú pre svojich spolužiakov vzorom životného postoja, morálky a pracovitosti. V tomto školskom roku si ocenenie prevzali:
Michaela Trojková, septima, za výborný prospech a nadpriemerné výsledky v šachu: majsterka kraja v rokoch 2014, 2016 a 2017,
Martin Tomašovič, 2.A, za výborný prospech a nadpriemerné výsledky v prírodovedných súťažiach – 2. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády.
Zuzana Durcová, sexta, počas celého gymnaziálneho štúdia získava popredné umiestnenie v celoslovenskom kole Biblickej olympiády: 2014 – 2. kategória – 2. miesto, 2015 3. kategória – 5. miesto, 2016 – 3. kategória – 4. miesto, 2017 – 3. kategória – 2. miesto, 2018 – 4. kategória – 1. miesto. Školu reprezentuje tiež v Matematickej olympiáde a vo fyzikálnej súťaži Náboj,
Mária Karásková, 3. B, od začiatku štúdia sa úspešne zapája do Olympiády zo slovenského jazyka. Je suverénnou víťazkou školských kôl a úspešne školu reprezentuje v krajských kolách tejto súťaže (2016 – 3. miesto, 2017 – 2. miesto),
Monika Maxianová, 4. A, školu reprezentovala v recitačných súťažiach Hurbanov pamätník a Timravina studnička, kde sa opakovane umiestnila na 2. mieste v okresnom a regionálnom kole, tiež v Olympiáde zo slovenského jazyka, v Olympiáde v anglickom jazyku a v súťaži Best of English. Na letnej škole chemického a environmentálneho inžinierstva získala ocenenie ako najlepšie prednášajúci.
Cena senickej mládeže bola udelená PhDr. Margite Hološkovej za celoživotnú prácu a pedagogické majstrovstvo, ktoré venovala všetkým svojim študentom. PhDr. Margita Hološková profesionálne ovláda francúzsky jazyk a už desaťročia vedie študentov k popredným umiestneniam v Olympiáde z francúzskeho jazyka, jej študenti úspešne absolvujú skúšku z francúzskeho jazyka DELF SCOLAIRE priamo vo Francúzskom inštitúte. Všetci obdivujeme jej rozsiahle znalosti svetovej a slovenskej literatúry, inšpiruje nás osobným príkladom neustáleho profesionálneho rozvoja. Jej mimoriadna pracovitosť, záujem o slovenskú reč a literatúru ukazujú generáciám študentov správny smer na osobnej i profesionálnej ceste životom.
Ďakujeme.


Slovenská akadémia – Deň otvorených dverí

Autor: Anna Sekáčová, 3.B Foto: Natália Dujková, 3.A, Anna Sekáčová, 3.B

      V stredu 7.11.2018 sme sa my, tohtoroční nádejní seminaristi z chémie, vybrali do Slovenskej akadémie vied v Bratislave na Deň otvorených dverí. Ústav anorganickej chémie nám toho ponúkol naozaj veľa. Okrem prednášky na zaujímavú tému o keramike a jej využití v každodennom živote, či už v medicíne, v doprave alebo vo vesmírnej technike, sme mali možnosť nahliadnuť do priameho pracoviska našich vedcov. A musíme vyvrátiť mýtus, že s vedcami nie je sranda, pretože v skutočnosti to bolo presne naopak. V každom laboratóriu nás okrem príjemných ľudí taktiež čakali zaujímavé experimenty, ktoré sme si mohli vyskúšať na vlastnú kožu. A my sme sa nenechali dlho núkať. Veď rozbiť ružu o stôl, zväčšiť ovsenú vločku niekoľko stonásobne, či overiť pravosť peňazí nemáme možnosť zažiť každý deň. Za našu aktivitu sme boli odmeňovaní rôznymi malými darčekmi.
Iste môžem povedať, že pre každého z nás, bola táto nová skúsenosť zaujímavou príležitosťou získania nových informácií.

« 1 z 2 »

Mladý prekladateľ 2018

Autor: PhDr. Margita Hološková

      Dňa 9. 11. 2018 sa v Akropole v Nitre konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Mladý prekladateľ 2018.
Organizátorom súťaže bola Katedra translatológie FF UK, žiaci v nej mali preukázať svoje kompetencie v preklade z angličtiny, nemčiny, francúzštiny ruštiny a španielčiny. Súťaž oboslali študenti gymnázií a ostatných SŠ z Nitrianskeho, Trenčianskeho a Trnavského kraja. Našu školu reprezentovali žiaci v preklade z francúzskeho jazyka, v ktorom

septimán Štefan Šinko obsadil 1. miesto za preklad poviedky Hervého Mazoyera.

Po vyhlásení výsledkov členovia poroty poskytli súťažiacim všeobecné informácie o texte určenom na preklad, ukázali im odbornú učebňu, kde si vyskúšali, ako sa pracuje v tlmočníckych kabínkach.
Štefanov úspech nás teší o to viac, že do podobnej súťaže sme sa zapojili po prvýkrát.
Blahoželáme.


V tomto školskom roku prvá

Autor: Mgr. Jana Kováčová

       Denisa Lutovská, študentka 2. A triedy, sa každoročne zapája do celoštátnej súťaže mladých autorov Mladá slovenská poviedka.
V tohtoročnom 15. ročníku tejto literárnej súťaže sa umiestnila o dve priečky vyššie ako v tom predchádzajúcom. Dňa 19. októbra 2018 si v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne prevzala diplom za 1. miesto v 2. kategórii, za poviedku V ten večer som mala fialové krídla.
Srdečne blahoželáme!

 

 


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

       5. 11. 2018 v školskom kole súťažilo 11 dievčat a 2 chlapci z tercie a kvarty. Vedomostný test preveril rozsah slovnej zásoby súťažiacich, schopnosť interpretovať báseň, čítať s porozumením, uplatniť pravopisné princípy a vedomosti o slovných druhoch. V štylistickej časti súťažiaci písali správu a ústna časť bola najzaujímavejšia – vypočuli sme si múdre a podnetné myšlienky vysvetľujúce príslovie: „Kto stratí zdravie, stratí veľa, kto stratí priateľa, stratí viac, ale kto stratí ducha, stratí všetko.“
Víťazstvo patrí Eme Šiflovej z kvarty, ktoré postupuje do okresného kola (termín konania 28. 11. 2018).
Poradie súťažiacich:

1. Ema Šiflová, kvarta
2. Ema Ravasová, kvarta
3. Lucia Rapáková, kvarta


 

Slávnostná akadémia pri príležitosti 70. výročia vzniku školy

Autor: Lucia Poláková, Kvinta

25.10.2018

Spolu s mojimi 9 spolužiakmi stúpame po schodoch do Kultúrneho domu v Senici. Všetci sme slávnostne vyobliekaní, primerane slávnostnej udalosti, ktorej sa chceme zúčastniť. V kultúrnom dome sme nasmerovaní do šatní, kde sme si odložili naše kabáty. Pokračujeme smerom do sály. Cestou stretávame známe tváre našich kamarátov zo školy, profesorov súčasných, ale aj tých, ktorí už v našej škole neučia. To, že slávnostná akadémia je výnimočná udalosť, je možné vycítiť aj z prítomnosti primátora mesta Senica – Mgr. Branislava Grimma, ako aj predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Mgr. Jozefa Viskupiča a ostatných pozvaných významných hostí. Stretáme aj ľudí, ktorí síce nevyučujú, ale bez ich práce by chod a fungovanie gymnázia neboli  zabezpečené.

Keď sme sa usadili na naše miesta, chvíľu sme čakali, kým prídu ostatní hostia. Zrazu sa znížil jas svetiel a začala hrať Slovenská hymna. Celý kultúrny dom sa zdvihol a všetci sme si vypočuli Štátnu hymnu. Následne prišli 2 moderátorky – študentky našej školy, ktoré nás sprevádzali počas celého programu.      Viac …

« 1 z 9 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici

Mimoriadna škola oslavuje 70. narodeniny 1948 – 2018

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

Pohľad späť alebo Najdôležitejšie informácie v časovej postupnosti

 • Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici vzniklo na jeseň roku 1948 odčlenením jednej triedy Štátnej učiteľskej akadémie v Nitre a jej premiestnením do Senice. Gymnázium v Senici začína s piatou triedou, elokovanou v budove Štátnej meštianskej školy v Senici, s počtom 32 žiakov, s riaditeľom a jednou vyučujúcou.
 • Prvým riaditeľom je Andrej Hrčka, učiteľ Gymnázia vo Zvolene.
 • Školský rok 1949/1950 – riaditeľ Ivan Voda, 72 študentov 1. a 2. ročníka.
 • Koniec školského roku 1949/1950 a gymnázium disponuje vlastnou budovou, ktorá sa nachádzala vedľa dnešnej polikliniky. Vybudovanie volejbalového i basketbalového ihriska, začína vychádzať prvý školský časopis Študent.

                                                                                                                                                                                   Viac …

 

Pamätnica vo formáte *.pdf na stiahnutie


Príma v pohybe

Autor: Mgr. Alica Maliariková

       Dňa 23.októbra 2018 sme mali možnosť stráviť dopoludnie na dopravnom ihrisku. Prvú hodinu sme si s pánom Pastuchom zopakovali hravým spôsobom pravidlá cestnej premávky. Potom sme nasadli na bicykel, na hlavu dali helmu a teóriu riešili prakticky, či už ako jazdci, chodci alebo riadili dopravu ako pán policajt.

« 2 z 3 »

Školské kolo Zenitu v programovaní

Autor: Ing. Ivan Spiššák

       V kategórii A (3. – 4 . ročník) vyhral s veľkým náskokom Matej Hrica zo 4. A. Druhý skončil Marek Mach z 3. C. Na spoločnom treťom mieste skončili Adam Žák, Michal Rosa a Marek Zloch z oktávy.

V kategórii B (1. – 2 . ročník) vyhral jediný účastník Adam Pipíška (sexta). Úspešný riešiteľ z minulých rokov Ondrej Vrábel sa nezúčastnil kvôli inej aktivite.


Príma na Gazdovskom dvore

Autor: Mgr. Alica Maliariková

       18. októbra 2018 sme navštívili na Turej Lúke Gazdovský dvor, kde sme absolvovali interaktívne podujatie tradičnej ľudovej kultúry pod názvom Priadky. Videli sme ukážky pradenia na drevenom kolovrate, technológiu tkania, vypočuli si rozprávanie o ľudových zvykoch, vyskúšali si prácu s lámkou, potierkou, hachlou, motovidlom, kolovrátkom. Každý mal možnosť prakticky vyskúšať tkanie s vlnou na malých krosnách. Vyskúšali sme si aj tradičný odev, naučili sme sa spievať ľudovú pieseň o pradení, zatancovali si a na záver sme ochutnali chlieb s domácim lekvárom a bylinkový čaj.


René – Anasoft litera – gymnazistov

Autor: PhDr. Margita Hološková  

    Čitateľská súťaž gymnazistov o najzaujímavejšiu knihu vstupuje do 2.fázy. 12. novembra 2018 sa v našej škole uskutoční literárna beseda s Richardom Pupalom o jeho knihe Čierny zošit. Pre menej informovaných pripomeňme knižky, ktoré si majú žiaci do 20. novembra prečítať, aby sa mohli do súťaže zapojiť. Sú to:

 • Daniel Majling: Ruzká klazika
 • Richard Pupala: Čierny zošit
 • Vanda Rozenbergová: Muž z jamy a  deti z lásky
 • Maroš Hečko: Ďalej na západ sa dá ísť len na východ
 • Ľuba Lesná: Tisícročná žena.

V škole je k dispozícii 20 knižiek, ktoré putujú po triedach, treba si ich navzájom vymieňať.

 


Zážitkové vyučovanie so sekundou

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

17. októbra 2018 sme absolvovali štvorhodinové  vyučovanie v Slovanskom hradišti v Mikulčiciach  (národná kultúrna pamiatka), významnej archeologickej lokalite z obdobia Starej Moravy (8. storočie) a Veľkomoravskej ríše (9. storočie), ktorá bola jedným zo sídelných miest veľkomoravských kráľov Mojmíra I., Rastislava, Svätopluka I., Mojmíra II., Svätopluka II. i miestom pôsobenia solúnskych bratov, svätého Cyrila a Metoda, patrónov Európy.

Hradisko v Mikulčiciach sme navštívili po dôkladnej príprave na hodinách dejepisu (to konštatovali aj lektori), ale exkurzia nám poskytla enormné množstvo nových informácií.                  Viac …


Dramatizácia Kukučínovej prózy Neprebudený

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

V poradí 261. premiéra v Divadle Jána Palárika v Trnave a prvú reprízu

videli 1.B, 1.C, 2.A a 2.C  15. októbra 2018.

Režisérom inscenácie a tiež autorom dramatizácie je Peter Palík. Úlohu Ondráša Machuľu zveril Michalovi Jánošovi, Zuzu Bežanovie hrá Silvia Soldanová. Kukučínovu poviedku minulý rok spracovali v dramatickej podobe tiež herci Divadla z  Pasáže Banská Bystrica. Inscenáciu sme sledovali s očakávaním, ako bude vyzerať dramatizácia jednoduchej dejovej línie. Realizmus psychologickej poviedky z roku 1886 je a bude aktuálny – tragické dôsledky nepochopenia, nerešpektovania inakosti, ľudskej dôstojnosti a nadradenosť a netolerancia väčšiny. Tento problém je možno aktuálnejší než kedykoľvek v minulosti. Naše študentské kolektívy sme potrápili akousi mozaikovou recenziou – poskladali sme študentské dojmy, hodnotenia a  recenzie.                   Viac …


Kúzelná fyzika

Autor: Karolína Škápiková  

    Dňa 10. 10. 2018 sa naša trieda kvarta, spoločne s triedou terciou zúčastnila podujatia s názvom Kúzelná fyzika. Prednáška sa konala v Piešťanoch. Tu sme sa stretli aj s ďalšími strednými školami, ktoré prednášku absolvovali spolu s nami. Počas asi hodinového rozprávania, sme mali možnosť spoznať fyziku ako vedu, ktorá ovláda vlastne všetko okolo nás. Od samotného človeka, po najdrobnejšie zrnko trávy. Oboznámili sme sa s ťažiskom, svetlom, energiou a rôznymi ďalšími fyzikálnymi pojmami. Videli sme množstvo pokusov, do ktorých sme sa mohli sami zapojiť a získať odmenu v tvare nálepky. Celá prednáška prebiehala vo veľmi dobrej atmosfére, poznatky nám boli podané vtipnou formou a sami sme zistili, že fyzika znamená viac ako holé riadky naučené z učebnice. Odniesli sme si tak nielen množstvo nových poznatkov, ale najmä nový pohľad na vec a hlavne veľa dobrej energie. Tešíme sa na ďalší takýto výlet, kde sa nielen veľa naučíme, ale i dobre zabavíme.


Vedecký veľtrh Bratislava

Autor: Denisa Lutovská, II.A   

    Dňa 14.9. 2018 sme sa my, druháci, vybrali na Vedecký veľtrh do Bratislavy. V blízkosti obchodného domu Eurovea nás čakali stánky s rôznym zameraním. Objavili sme v nich rôzne pokusy zo sveta fyziky, chémie, informatiky a biológie. Celú akciu sprevádzal moderátor, ktorý si na pódium volal ľudí z jednotlivých stánkov a tí predvádzali svoje pokusy a rozprávali o nich. Bolo to poučné a zároveň zábavné, keďže program bol obohatený aj o vystúpenie kúzelníka. Strávili sme v Bratislave zaujímavý vedecký deň.


Faites vivre les valeurs de la francophonie

/Oživte tradície frankofónie/

Autor: PhDr. Margita Hološková  

    – tak znel názov súťaže, vypísanej Francúzskym inštitútom v Bratislave, do ktorej sa úspešne zapojili aj žiaci našej školy. Úlohou súťažiacich bolo vybrať si niektorý zo zadaných výrokov slávnych osobností a ľubovoľnou technikou urobiť plagát ku dňom frankofónie, v ktorom využijú vybraný text. Výtvarné riešenie plagátu malo vystihnúť vybranú myšlienku.

Výsledok nás teší, keďže

1. miesto získala Mária Karásková z III. B,

3. miesto Martina Sabová zo septimy.

Blahoželáme.


Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva

Autor: Monika Maxianová, IV.B  

    Posledný týždeň minulého školského roka sme sa my, Monika Maxianová a Kristína Chudá, zúčastnili 12.ročníka Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva v Bratislave na Slovenskej technickej univerzite. Mali sme možnosť vyskúšať si vysokoškolský život so všetkým, čo k nemu patrí- internát, cestovanie MHD, prednášky a hlavne laboratórne cvičenia. Celých 5 dní sme mali pripravený zaujímavý program, ktorý pozostával nie len z chemickej oblasti, ale taktiež aj kultúrnej. Tento ročník ponúkol plavbu po Dunaji, návštevu vodného diela v Gabčíkove, areálu vodných športov Čunovo a večerné spoznávanie krás nášho hlavného mesta. Najzaujímavejšou časťou však boli samotné laboratórne cvičenia a pokusy, ktorých sme sa aktívne zúčastňovali. Mali sme možnosť pracovať so zariadeniami, prístrojmi a rôznymi pomôckami. Sprevádzali nás príjemní inžinieri a doktoronati, ochotní všetko vysvetliť a odpovedať na každú otázku. Na záver sme predviedli naše novo nadobudnuté poznatky, a to formou prezentácie. Posledný deň sme odchádzali s certifikátmi v rukách, síce trocha smutné, že naše chemické dobrodružstvo už skončilo, avšak plné skúseností, ktoré sa nám na hodinách chémie bez pochýb zídu.


Jedinečný  úspech na Medzinárodnej  fyzikálnej olympiáde

Autor: RNDr. Iveta Petrovičová            Fotto: www.iuventa.sk

Zdroj: www.iuventa.sk

    Letné prázdniny v plnom prúde, väčšina študentov si vychutnáva sladké ničnerobenie, niektorí možno skúšajú ako sa „zarába na chlebík“, no kto by sedel nad knihami?

    Predsa niekto áno. Naša maturantka Janka Švrčková. Po úspešnom celoslovenskom kole Fyzikálnej olympiády, náročnom výberovom sústredení a maturite ju v dňoch 21. – 29. júla 2018 čakalo medzinárodné kolo Fyzikálnej olympiády v hlavnom meste Portugalska v Lisabone.

    Na súťaži sa zúčastnilo 396 súťažiacich z 87 krajín sveta.
   Janka získala bronzovú medailu, čo v histórii senického gymnázia ešte nebolo.

    K dosiahnutému veľkolepému úspechu jej srdečne blahoželáme, ďakujeme za obdivuhodný výkon a reprezentáciu školy. Želáme jej veľa úspechov na medzinárodnom kole Astronomickej olympiády v novembri 2018 v Číne i v ďalšom štúdiu fyziky na Karlovej univerzite v Prahe.