Dlhodobé projekty

  • Implementácia školského vzdelávacieho programu s inovovanými vzdelávacími metódami a pomôckami – 3-ročný projekt z OP Vzdelávanie, začiatok realizácie – 09/2009, koniec realizácie – 11/2012, trvalá udržateľnosť aktivít – 2017
  • Škola realizovala projekt cezhraničnej spolupráce s partnerským gymnáziom Velké Pavlovice Cesty 2010 – výtvarná dielňa, ktorého výstupom bol stolový česko-slovenský kalendár ilustrovaný žiakmi
  • Škola samostatne vypracovala ďalší projekt cezhraničnej spolupráce: Spoločnými aktivitami k novým vedomostiam v hodnote 15 951 Є(480 539 SK), ktorý sme zrealizovali v šk. roku 2010/11. V ňom pokračujú aktivity v rámci trvalej udržateľnosti na úrovni predmetovej, športovej a výtvarnej.
  • Modernizácia vzdelávania stredných škôl Projekt je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21.storočia (pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny, pre učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu a nový systém kariérneho rastu). V praxi to znamená prípravu nového digitálneho obsahu pre modernizáciu vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ zo všetkých regiónov Slovenska.

Cieľom projektu je dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Cieľovou skupinou je 1840 učiteľov stredných škôl z celého Slovenska okrem Bratislavského kraja a 305 učiteľov SŠ z Bratislavského kraja, ktorí vyučujú aspoň jeden z uvedených predmetov: matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, slovenský jazyk, dejepis. Projekt bol ukončený v júni 2013, naši učitelia, ktorí boli v ňom zapojení, pokračujú v akreditačnom vzdelávaní.

  • Onkologická výchova – nepovinne- voliteľný predmet v rámci spolupráce s Ligou proti rakovine, realizujeme ho formou krúžku.
  • Spolupráca s NÚCEM na projektoch zameraných na hodnotenie kvality vzdelávania a na pilotné testovanie v predmetoch maturitnej skúšky
  • Spolupráca s Regionálnym osvetovým strediskom na environmentálnych projektoch počas celého školského roka.