70. narodeniny 1948 – 2018

Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici

Mimoriadna škola oslavuje 70. narodeniny 1948 – 2018

 

Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

 

Pohľad späť alebo Najdôležitejšie informácie v časovej postupnosti

 • Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici vzniklo na jeseň roku 1948 odčlenením jednej triedy Štátnej učiteľskej akadémie v Nitre a jej premiestnením do Senice. Gymnázium v Senici začína s piatou triedou, elokovanou v budove Štátnej meštianskej školy v Senici, s počtom 32 žiakov, s riaditeľom a jednou vyučujúcou.
 • Prvým riaditeľom je Andrej Hrčka, učiteľ Gymnázia vo Zvolene.
 • Školský rok 1949/1950 – riaditeľ Ivan Voda, 72 študentov 1. a 2. ročníka.
 • Koniec školského roku 1949/1950 a gymnázium disponuje vlastnou budovou, ktorá sa nachádzala vedľa dnešnej polikliniky. Vybudovanie volejbalového i basketbalového ihriska, začína vychádzať prvý školský časopis Študent.
 • Andrej Švoňava, riaditeľ od marca 1951, riaditeľ Ivan Voda bol poverený zriadením Pedagogického gymnázia v Trnave, zastupoval ho Otto Habán.
 • Školský rok 1951/1952, gymnázium je plnoorganizovanou školou, 134 žiakov, 4 ročníky a 7 vyučujúcich, 16 maturantov.
 • 1953/1954 – transformácia na jedenásťročnú strednú školu, umiestnenú do novej budovy na Dlhej ulici (dnešná Obchodná akadémia v Senici). Riaditeľom je Jozef Chromý.
 • Rok 1957 – riaditeľom gymnázia opäť Andrej Švoňava, v roku 1958 Jozef Nečas, v roku 1958 Ján Čopjan, ktorý zostáva vo funkcii až do roku 1976.
 • 1965 – transformácia jedenásťročnej strednej školy na dvanásťročnú strednú školu.
 • 1964 – 1969 je gymnázium umiestnené v budove dnešnej II. ZŠ. Rôzne formy štúdia: večerné štúdium, diaľkové, kurzy.
 • 1969 – škola sa vrátila do pôvodnej budovy na Dlhej ulici (dnes obchodná akadémia) a transformuje sa na štvorročné gymnázium.
 • 1973 – maturanti štvorročného gymnaziálneho štúdia, školský časopis Naše slovo.
 • 1976 – riaditeľ Ing. Viktor Kmeť, zástupca riaditeľa Ján Hrušecký.
 • Od roku 1977 nastáva obdobie výstavby ďalších častí gymnázia, dnešnú podobu získala budova až roku 1992.
 • Škola sa na sklonku 70. rokov transformuje na všeobecnovzdelávaciu polytechnickú školu poskytujúcu aj odbornú prípravu. Vyučuje sa technická chémia, programovanie, stavebníctvo, vyučovanie ktorého sa experimentálne overuje.
 • 1987 – 1990 – riaditeľ RNDr. Jozef Karas, v školskom roku 1987/88 maturujú všetci absolventi z odbornej prípravy.
 • 1990 – riaditeľom školy je Ján Hrušecký, zástupca Pavel Otépka. Pod ich vedením sa v školskom vzdelávacom pláne poskytuje priestor voliteľným jazykom, vyučuje sa anglický, nemecký, francúzsky, ruský i španielsky jazyk.
 • 1. 1991 – gymnázium získalo právnu subjektivitu.
 • 1991 – nová telocvičňa, časopis Long Street Journal.
 • 1992 – 1994 – obdobie modernizácie. Vytvorené odborné učebne pre vyučovanie informatiky a programovanie, nové jazykové učebne.
 • 1994 – zriadenie osemročného gymnázia.
 • 1998 – škola oslavuje 50. výročie vzniku, disponuje 18 triedami.
 • 2005/2006 – čestný názov Gymnázium Ladislava Novomeského.

 

Výnimočná škola oslavuje 70. narodeniny

70. narodeniny Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici by určite prišlo osláviť vyše 5750 absolventov tejto školy, v školskom roku 2018/2019 si aktuálne výročie školy pripomína 452 študentov v 19 triedach, spolu so 40 vyučujúcimi a 17 technicko-hospodárskymi pracovníkmi a zamestnancami školskej jedálne pod vedením riaditeľa Mgr. Pavla Otépku a zástupkýň, Mgr. Zlaty Hečkovej a RNDr. Ivety Petrovičovej.

V zástupe študentov, ktorí väčšinou spomínajú na ľudský prístup a profesionálnosť pedagógov, pod vedením ktorých sa formovali osobnostne, sociálne, morálne i odborne, by pravdepodobne nechýbala účasť všetkých profesií, širokého politického spektra, rôzne životné osudy a smerovania, všetky vekové kategórie. Nepochybne by každý z  gratulantov zaspomínal na svojho triedneho profesora, na spolužiakov, na spoločnú stužkovú slávnosť,  objavy, úspechy, lásky, ale aj náročnosť študijného napredovania, na lepšie i  horšie známky, písomné práce, ústne odpovede, exkurzie, súťaže, navštívené divadelné predstavenia a výlety, na zdolané prekážky a dosiahnuté ciele.

Pri vchode stoja tisíce absolventov, ktorým sme otvorili brány do života. Pripomeňme si najvýraznejšie osobnosti, o úspechoch ktorých počúvame najviac:

Ján Slezák, herec, spevák a tanečník,

spisovateľka Michaela Rosová,

astronóm Drahomír Chochol, pracovník Astronomického ústavu SAV,

MUDr. Pavol Chňupa, významný slovenský kardiológ,

MUDr Anna Hlavatá (Kálková), ktorá sa venuje zriedkavým chorobám detí, je primárkou oddelenia pre tieto choroby v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave a bola tiež Ženou roka,

Radovan Šebesta,  profesor v odbore organická chémia na Katedre organickej chémie Prírodovednej fakulty UK v Bratislave,

PhDr. Dušan Čaplovič, CSc., poslanec, bývalý minister školstva,

prekladateľka Ľubka Krištofová,

PhDr. Mária Stanková, PhD., redaktorka, jazyková korektorka,

Ing. Lenka Malatinská, PhD., pracovníčka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,

Mgr. Viktor Blažek – bývalý riaditeľ I. ZŠ Tótha v Senici,

Mgr. Elena Cígerová, rod. Medňanská, riaditeľka ZŠ Komenského,

RNDr. Ľubomír Parízek, riaditeľ ZŠ Sadová, primátor,

Mgr. Branislav Grimm, ZŠ Mudrochova, primátor,

maliarka Ľudmila Hološková,

herec Gregor Hološka,

herečka Linda Petráková,

lekár Samuel Židek,

Martin Pagerka, slovenský šachový majster,

Jana Švrčková, medzinárodne ocenená bronzová medailistka v astronómii i vo fyzike,

Ondrej Vrábel, autor Pinf Hier, najmladší laureát ceny Krištáľové krídlo za filantropiu a ceny Forbes 30 pod 30,

René Valúšek, víťaz celoslovenského kola dvoch ročníkov stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Zdravotníctvo, Marek Mach, autor webovej stránky Mladí proti fašizmu,

Kristína Oslejová, poetka, študentka genetiky…

a naši najmladší, mimoriadne úspešní študenti: Alexandra Bobotová, Filip Nosko, Ema Vícenová, Zuzana Durcová, Martina Sabová, Ondrej Kudláč, Miroslav Rýzek, Richard Mička, Šimon Vrba, Lenka Adamíčková, Andrej Búran, Laura Krenťochová, Daniela Rybnikárová, Marek Tomašovič, Martin Očko, Lukáš Ludva, Denisa Lutovská…

Každý rok vstupujú do tejto inštitúcie desiatky začínajúcich študentov a odchádzajú z nej úspešní maturanti, aby pokračovali ďalej. Na tejto ceste ich sprevádzajú skúsení pedagógovia, aby im pomohli a viedli ich. Z najdlhšie vyučujúcich to boli: Mgr. Milan Bošák, Mgr. Gabriela Havlová, Mgr. Ondrej Krajči, Mgr. Zlata Hečková, RNDr. Mária Holická, PhDr. Margita Hološková, Mgr. Ján Hrušecký, Mgr. Pavel Otépka, RNDr. Eva Millová, PhDr. Štefan Mocko, PhDr. Oľga Novanská, Mgr. Oľga Sedláková, Mgr. Viera Svatoňová, Mgr. Zuzana Oravcová, RNDr. Iveta Petrovičová, Mgr. Vladimír Vagner, Mgr. Mária Vaňková, Mgr. Kvetoslava Václavková…