Maturitná skúška

        Maturitnú skúšku organizujeme v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 157/2013 o ukončovaní štúdia na stredných školách a so Zákonom č.245/2008 o výchove a vzdelávaní. Maturitná skúška má 2 časti: externú a internú. Forma externej časti je písomná a forma internej časti je písomná a ústna. Písomné skúšky sa konajú v jednotnom termíne, ktorý stanovuje MŠ SR, pre ústne skúšky sú stanovené 3 termíny, gymnáziá maturujú spravidla v 1. a 2. termíne, konkrétny termín určí príslušný Krajský školský úrad. Obsahovú časť externých MS zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní, organizačne a personálne MS koordinuje Krajský školský úrad.

Termíny v školskom roku 2019/2020

17. marec 2020       EČ a PFIČ MS 2020 – SJL
18. marec 2020      EČ a PFIČ MS 2020 – cudzie jazyky
19. marec 2020      EČ MS 2020 – MAT

 

Užitočné odkazy

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania – http://www.nucem.sk/sk/maturita

Cieľové požiadavky na maturtiné skúšky – http://www.statpedu.sk/clanky/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky