Kritériá prijatia na štúdium 2015/2016


    Prijímacie konanie sa uskutočňuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prijímaniu na vzdelávanie na stredných školách sa venujú § 62 – § 71.


Dôležité termíny prijímacieho konania na gymnáziách
podľa zákona č. 245/2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(pre štvorročné a osemročné štúdium)


 1. prihlasovanie
  • do 10. apríla 2015 – odovzdať prihlášku riaditeľovi ZŠ            
  • do 20. apríla 2015 – riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na strednú školu
  • do 31. marca 2015– zverejnenie kritérií prijímacieho konania pre školský rok 2015/16 školou
  • 11. a 14. mája 2015  – 1. a 2. termín 1. kola prijímacej skúšky
  • rozhodnutie uchádzačovi o prijatí bez prijímacej skúšky – najneskôr 10 dní pred termínom prijímacej skúšky
  • pozvanie na prijímaciu skúšku riaditeľom gymnázia – najneskôr 5 dní pred termínom jej konania

Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2015/2016

  • Čo by ste určite mali ešte vedieť:

   1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

   1.  2. Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:

    a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,

    b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.

     3. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

     4. Pre štvorročné a osemročné štúdium platia rovnaké termíny.

počítadlo.abz.cz