Kritériá prijatia na štúdium 2016/2017


    Prijímacie konanie sa uskutočňuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prijímaniu na vzdelávanie na stredných školách sa venujú § 62 – § 71.


Dôležité termíny prijímacieho konania na gymnáziách
podľa zákona č. 245/2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(pre štvorročné a osemročné štúdium)


 1. prihlasovanie
  • do 10. apríla 2016 – odovzdať prihlášku riaditeľovi ZŠ            
  • do 20. apríla 2016 – riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na strednú školu
  • do 31. marca 2016– zverejnenie kritérií prijímacieho konania pre školský rok 2016/17 školou
  • 9. a 12. mája 2016  – 1. a 2. termín 1. kola prijímacej skúšky
  • rozhodnutie uchádzačovi o prijatí bez prijímacej skúšky – najneskôr 10 dní pred termínom prijímacej skúšky
  • pozvanie na prijímaciu skúšku riaditeľom gymnázia – najneskôr 5 dní pred termínom jej konania
 • Čo by ste určite mali ešte vedieť:

  1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

  1.  2. Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:

   a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,

   b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.

    3. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

    4. Pre štvorročné a osemročné štúdium platia rovnaké termíny.

počítadlo.abz.cz