Kritériá prijatia na štúdium 2014/2015


    Prijímacie konanie sa uskutočňuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prijímaniu na vzdelávanie na stredných školách sa venujú § 62 – § 71.


Dôležité termíny prijímacieho konania na gymnáziách
podľa zákona č. 245/2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(pre štvorročné a osemročné štúdium)


 1. prihlasovanie
  • do 10. apríla 2014 – odovzdať prihlášku riaditeľovi ZŠ            
  • do 20. apríla 2014 – riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na strednú školu
  • do 31. marca 2014 – zverejnenie kritérií prijímacieho konania pre školský rok 2014/15 školou
  • 12. a 15. mája 2014 – 1. a 2. termín 1. kola prijímacej skúšky
  • rozhodnutie uchádzačovi o prijatí bez prijímacej skúšky – najneskôr 10 dní pred termínom prijímacej skúšky
  • pozvanie na prijímaciu skúšku riaditeľom gymnázia – najneskôr 5 dní pred termínom jej konania

  Kritériá na prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2014 / 2015

  • 8 - ročné štúdium  (na stiahnutie vo formáte *.pdf)
  • 4 - ročné štúdium (na stiahnutie vo formáte *.pdf)

   Čo by ste určite mali ešte vedieť:

   1. 1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. 
   2. 2. Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:
   3.     a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej      spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,
   4.     b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov. 
   5. 3. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.
počítadlo.abz.cz