Prijímacie konanie

Kritériá prijatia na štúdium  v školskom roku 2020/2021

Prijímacie konanie sa uskutočňuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prijímaniu na vzdelávanie na stredných školách sa venujú § 62 – § 71.

Dôležité termíny prijímacieho konania na gymnáziách
podľa zákona č. 245/2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(pre štvorročné a osemročné štúdium)

 

 • do apríla 2020 – odovzdať prihlášku riaditeľovi ZŠ
 • do apríla 2020 – riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na strednú školu
 • do marca 2020 – zverejnenie kritérií prijímacieho konania pre školský rok 2018/19 školou
 • 11. a 14. mája 2020 – 1. a 2. termín 1. kola prijímacej skúšky
 • rozhodnutie uchádzačovi o prijatí bez prijímacej skúšky – najneskôr 10 dní pred termínom prijímacej skúšky
 • pozvanie na prijímaciu skúšku riaditeľom gymnázia – najneskôr 5 dní pred termínom jej konania

 

Kritéria prijatia na štúdium  školský rok 2020/2021:

 • budú včas zverejnené

 

Čo by ste určite mali ešte vedieť:

 1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.
 2. Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:
  • a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,
  • b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.
 3. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.
 4. Pre štvorročné a osemročné štúdium platia rovnaké termíny.