Profil absolventa školy

     Všeobecnovzdelávací charakter školy poskytuje možnosť získať širokú škálu vedomostí v takmer všetkých vedeckých disciplínach. Umožňuje absolventom získať znalosť cudzích jazykov na dvoch úrovniach. V spoločenskovedných predmetoch, prírodných vedách môže absolvent získať základné vedomosti, ktoré je schopný rozvíjať štúdiom na vysokej škole. To mu umožňuje, že sa žiak v priebehu štúdia naučí:

v rámci výučby materinského jazyka a literatúry:

 • kultivovane a spisovne sa vyjadrovať v hovorenej a písomnej forme;
 • chápať a používať jazyk ako dôležitý znak národnej a individuálnej kultúry;

prostredníctvom cudzích jazykov:

 • v príslušnom jazyku bežne komunikovať;
 • ďalej sa v danom jazyku vzdelávať podľa potrieb osobného alebo odborného rastu;
 • používať jazyk pri vykonávaní svojej profesie;

v oblasti histórie, náuky o spoločnosti, etiky a estetiky:

 • formovať si kritické historické vedomie;
 • pochopiť minulosť a prítomnosť Slovenska v kontexte Európy a sveta;
 • poznávať globálne problémy ľudstva v oblasti politickej, sociálnej, ekonomickej a kultúrnej;
 • orientovať sa vo vybraných spoločenských vedách dôležitých pre pochopenie seba a iných v duchu demokracie, slobody, spravodlivosti a humanity;

v oblasti prírodovedných predmetov:

 • ovládať pojmový aparát, súvislosti, postupy a činnosti potrebné na riešenie problémov;
 • prezentovať svoje myšlienky a s použitím vhodnej terminológie tvoriť hypotézy, hľadať argumenty a dôkazy na podporu svojich tvrdení;
 • cielene pozorovať, logicky uvažovať, aplikovať teoretické poznatky do praxe;
 • ovládať metódy bezpečnej práce s rôznymi látkami a prístrojmi;
 • pochopiť človeka v interakcii so životným prostredím;

v informatike:

 • využívať prostriedky informačných technológií a ich produktov na zbieranie, uchovávanie, zobrazovanie, spracovanie a prezentovanie informácií;

v umeleckých predmetoch:

 • získa pozitívny vzťah k rôznym formám umenia a sám inklinuje k určitému (určitým) druhom umenia, v ktorých sa pokúša sa alebo aj dosahuje určitý stupeň majstrovstva

v rámci rozvoja telesnej zdatnosti:

 • utvárať si kladný postoj k pohybovým aktivitám rôzneho druhu, rozvíja svoju samostatnosť, rozhodnosť, húževnatosť, dôveru vo vlastné sily a zodpovednosť za seba aj iných.

     Absolvent školy je schopný prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam spoločenskej reality a rýchlo a spoľahlivo si osvojuje nové vedomosti, zručnosti a je schopný ďalej rozvíjať všeobecné i špecifické spôsobilosti, ktoré vyžaduje jeho začlenenie sa do praxe.

     Je schopný samostatne sa vzdelávať, osvojovať si nové poznatky, študovať aj cudzojazyčnú literatúru, získavať a používať informácie z médií, triediť ich, hodnotiť a používať v nových situáciách. Dokáže abstraktne a logicky myslieť a hlbšie chápať príčinné a iné vzťahy medzi faktami. Dostatočne rýchlo a spoľahlivo si dokáže osvojiť nové vedomosti a zručnosti a rozvíjať a zdokonaľovať svoje všeobecné i špecifické spôsobilosti.

     Absolvent gymnázia, majúci požadované vedomosti, spôsobilosti a zručnosti, je pripravený pokračovať v štúdiu na akomkoľvek type vysokej školy v SR alebo v zahraničí, prípadne pokračovať v pomaturitnom štúdiu na vyššom stupni strednej školy.

    Je tiež spôsobilý na výkon povolaní v tých oblastiach spoločenskej praxe, pre ktoré sa vyžaduje úplné stredné vzdelanie.

 absolvent_skoly