Projekty s NÚCEM

  • Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania – (jedná sa o projekt ESF, spolupracujeme vo viacerých aktivitách tohto projektu a to personálne ako regionálni spolupracovníci a tiež poskytujeme na jednotlivé aktivity študentskú vzorku, výhodné pre nás je, že dostávame k dispozícii všetky odborne spracované výstupy z jednotlivých aktivít).

 

  • TALIS – ďalšie vzdelávanie a pracovné podmienky učiteľov(jedná sa o štúdiu OECD v rámci medzinárodných meraní, zúčastnili sa pedagógovia, ktorí vyučujú v osemročnom gymnáziu, projekt sa zameriava na ISCED 2).

 

  • Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania (jedná sa o projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ).