Študentská rada

Deklarácia študentských práv (*.pdf)

Úlohou študentskej rady je:

 • aktivizácia študentov pri organizácii života školy
 • návrhy a príprava podujatí pre študentov
 • návrhy na zlepšenie chodu školy
 • sprostredkovanie komunikácie medzi študentmi, učiteľmi a vedením školy
 • riešenie vzniknutých problémov
 • usmerňovanie študentov pri separovaní odpadu
 • propagácia a organizovanie darovania krvi
 • spolupráca so Študentským parlamentom mesta Senica

Zástupcovia tried v študentskej rade:

 • Každá trieda má v študentskej rade jedného zástupcu, ktorého si žiaci zvolia na jeden školský rok.
 • Ak je trieda s prácou svojho zástupcu nespokojná, môže ho kedykoľvek vymeniť.
 • Triedy prvých ročníkov si svojich zástupcov zvolia až na konci septembra, keď sa lepšie spoznajú
 • V školskom roku 2019/2020 sú členmi ŠR nasledujúci žiaci:
Richard Kečkéš Príma
Nikol Paula Milotová Sekunda
Katarína Poláková Tercia
Richard Jačanin Kvarta
Radka Žáková Kvinta
Alexandra Bobotová Sexta
Adela Sadloňová Septima
Tomáš Krška, predseda ŠR Oktáva
Patrik Babic I.A
Katarína Valúchová I.B
Damián Ožvoldík II.A
Eliška Drozdová II.B
Tereza Manďáková II.C
Tereza Klingová III.A
Zuzana Čižmárová III.B
Karolína Pirohová III.C
Matúš Michalička IV.A
Anna Sekáčová IV.B
Marek Mach IV.C

 

 

Stretnutia študentskej rady:

 • Študentská rada sa stretáva každé dva týždne, príp. podľa potreby
 • Z každého stretnutia bude vypracovaná zápisnica, ktorá bude zverejnená na nástenke ŠR vo vestibule školy.
 • Pri riešení vážnych problémov bude na stretnutie pozvaný riaditeľ školy.