Študentská rada

Deklarácia študentských práv (*.pdf)

Úlohou študentskej rady je:

 • aktivizácia študentov pri organizácii života školy
 • návrhy a príprava podujatí pre študentov
 • návrhy na zlepšenie chodu školy
 • sprostredkovanie komunikácie medzi študentmi, učiteľmi a vedením školy
 • riešenie vzniknutých problémov
 • usmerňovanie študentov pri separovaní odpadu
 • propagácia a organizovanie darovania krvi
 • spolupráca so Študentským parlamentom mesta Senica

Zástupcovia tried v študentskej rade:

 • Každá trieda má v študentskej rade jedného zástupcu, ktorého si žiaci zvolia na jeden školský rok.
 • Ak je trieda s prácou svojho zástupcu nespokojná, môže ho kedykoľvek vymeniť.
 • Triedy prvých ročníkov si svojich zástupcov zvolia až na konci septembra, keď sa lepšie spoznajú
 • V školskom roku 2017/2018 sú členmi ŠR nasledujúci žiaci:
 Katrína Poláková Príma
Patrícia Ivácková Sekunda
Radka Žáková Tercia
Martin Oslej Kvarta
Barbora Pláňavská Kvinta
Tomáš Krška, predseda ŠR Sexta
Kristína Oslejová Oktáva
 Tereza Klingová I.A
 Viktória Mikušová I.B
 Karolína Pirohová I.C
Natália Dujková II.A
Michaela Mindžáková II.B
Marek Mach II.C
Ľubomír Fábik III.A
Richard Čederle III.B
Patrícia Maxiánová IV.A
Lucia Kollárová IV.B
Simona Jurková IV.C

 

 

Stretnutia študentskej rady:

 • Študentská rada sa stretáva každé dva týždne, príp. podľa potreby
 • Z každého stretnutia bude vypracovaná zápisnica, ktorá bude zverejnená na nástenke ŠR vo vestibule školy.
 • Pri riešení vážnych problémov bude na stretnutie pozvaný riaditeľ školy.