Študentská rada

Deklarácia študentských práv (*.pdf)

Úlohou študentskej rady je:

 • aktivizácia študentov pri organizácii života školy
 • návrhy a príprava podujatí pre študentov
 • návrhy na zlepšenie chodu školy
 • sprostredkovanie komunikácie medzi študentmi, učiteľmi a vedením školy
 • riešenie vzniknutých problémov
 • usmerňovanie študentov pri separovaní odpadu
 • propagácia a organizovanie darovania krvi
 • spolupráca so Študentským parlamentom mesta Senica

Zástupcovia tried v študentskej rade:

 • Každá trieda má v študentskej rade jedného zástupcu, ktorého si žiaci zvolia na jeden školský rok.
 • Ak je trieda s prácou svojho zástupcu nespokojná, môže ho kedykoľvek vymeniť.
 • Triedy prvých ročníkov si svojich zástupcov zvolia až na konci septembra, keď sa lepšie spoznajú
 • V školskom roku 2018/2019 sú členmi ŠR nasledujúci žiaci:
Nikol Paula Milotová Príma
Kristína Zlochová Sekunda
Richard Jačanin Tercia
Radka Žáková Kvarta
Martin Oslej Kvinta
Adela Sadloňová Sexta
Tomáš Krška, predseda ŠR Septima
Simona Gašparíková Oktáva
Jozef Pukančík I.A
Eliška Drozdová I.B
Lujza Margot Škováčková I.C
Tereza Klingová II.A
Zuzana Čižmárová II.B
Karolína Pirohová II.C
Natália Dujková III.A
Anna Sekáčová III.B
Marek Mach III.C
Ľubomír Fábik IV.A
Richard Čederle IV.B

 

 

Stretnutia študentskej rady:

 • Študentská rada sa stretáva každé dva týždne, príp. podľa potreby
 • Z každého stretnutia bude vypracovaná zápisnica, ktorá bude zverejnená na nástenke ŠR vo vestibule školy.
 • Pri riešení vážnych problémov bude na stretnutie pozvaný riaditeľ školy.