Zameranie školy a stupeň vzdelania

     Gymnázium Ladislava Novomeského Senica je všeobecnovzdelávacia škola poskytujúca úplné stredné vzdelanie s maturitou v odboroch 7902 J, 79 02 500, ktorá pripravuje absolventov predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Štúdium je štvorročné alebo osemročné, vnútorne diferencované. Ďalej pripravuje aj na výkon niektorých činností v štátnej a verejnej správe, kultúre a v ďalších oblastiach a na pomaturitné štúdium. Tomuto cieľu je podriadený výchovno-vzdelávací proces počas celého štúdia.

     Základným predpokladom k napĺňaniu nášho zamerania je kvalifikovaný pedagogický zbor. V tomto smere je východiskový stav veľmi dobrý, pretože náš pedagogický zbor má 100% kvalifikovanosť. Ďalším, nemenej dôležitým predpokladom je dostatok kvalitných uchádzačov o štúdium na našej škole. Toto môžeme ovplyvniť len tak, že sa budeme snažiť udržať kvalitu vedomostí našich absolventov na požadovanej úrovni, udržať dobré meno školy a prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti pri vhodných príležitostiach a presviedčať nielen budúcich uchádzačov o štúdium, ale aj ich rodičov, že štúdium na našej škole bude pre nich prínosom a splní ich očakávania.

Stupeň vzdelania: 3A