Spoločnými aktivitami k novým vedomostiam


   
 

    Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici začína s realizáciou nového projektu.

    Hlavným cieľom projektu v rámci cezhraničnej spolupráce je rozvinúť a udržať spoluprácu partnerských škôl prostredníctvom organizácie spoločných podujatí a aktivít, upevniť partnerstvá škôl a vytvoriť priateľstvá študentov prostredníctvom vzájomného spoznávania sa a získavania nových vedomostí o histórii, prírodnom a kultúrnom bohatstve regiónov partnerských škôl.

    Aktivity budú zamerané na medzipredmetové súvislosti biológie, fyziky, geografie, dejepisu, literatúry, s cieľom spestriť tradičné vyučovanie. Filozofia projektu vychádza zo skutočnosti, že človek sa neučí len s knihou v ruke, ale aj – a toto učenie je vari najtrvácnejšie – formou vlastnej skúsenosti, formou zážitku.

    Preto vedenia škôl spolu s pedagógmi naplánovali aktivity, počas ktorých budú žiaci i pedagógovia spoznávať nové prostredie, kultúru, región, budú sa zdokonaľovať v sociálnych zručnostiach a v komunikácii.

    Prvou aktivitou nového projektu bude CYKLOTURISTIKA. Počas štyroch dní cyklistických výletov v malebnom regióne Južnej Moravy sa budú žiaci obohacovať o vedomosti z histórie a krajinnej kultúry.

    V októbri bude nasledovať DEŇ S ASTRONÓMIOU, určený pre nadšencov fyziky a geografie. Žiaci budú preberať učivo o hviezdach priamo pod nimi – v sobotišskej hvezdárni.

    PUTOVANIE ZA REGIONÁLNOU HISTÓRIOU je zamerané na získanie nových poznatkov z literatúry a regionálnych dejín v kontexte významných historických udalostí prostredníctvom jednodňových jarných exkurzií.

    Nie menej zaujímavou exkurziou bude BIOLÓGIA ZBLÍZKA, počas ktorej žiaci zažijú faunu a flóru naživo a všetkými zmyslami: budú ju vidieť a počuť v prírode, skleníku, botanickej záhrade a následne budú zbierať biologický materiál.

    TURISTIKA. Keď už júnové počasie bude volať na vychádzky, žiaci z Velkých Pavlovíc a Senice budú spoznávať hrady z regiónu Záhoria a neopakovateľnú prírodu Malých a Bielych Karpát.

    Zo všetkých aktivít budú prezentované výstupy – či už formou posteru, herbáru, pracovných listov, webovej prezentácie, fotografií - na ktorých sa budú podieľať študenti spolu s pedagógmi. Organizácia týchto materiálov je zahrnutá do názvu aktivity NOVÉ VEDOMOSTI A SPOLUPRÁCA.


Projekt