História

    Počiatky existencie senického gymnázia siahajú do obdobia po druhej svetovej vojne, do čias, kedy ľudia obnovujúci vojnou zničené hmotné prostriedky pochopili, že budovať treba i duchovné hodnoty. Naša vlasť vtedy skutočne potrebovala inteligenciu, hoci táto v časoch 50-tych a 60-tych rokov nebola rozhodne spoločensky uznávaná. Avšak ekonomický, vedecký ani kultúrny rozvoj nebol a nie je možný bez rozvoja vzdelanosti. A tak i v našom regióne zaznamenávame vznik nových škôl, školských i predškolských zariadení.

     Naše gymnázium sa zrodilo na jeseň roku 1948 odčlenením jednej triedy štátnej pedagogickej akadémie v Nitre. V čase rozvoja Senice ako okresného mesta sa ťažko hľadali voľné priestory, a preto škola často menila svoju adresu. Až v roku 1977 sa škola nasťahovala do prvej časti novovybudovaných priestorov dnešného gymnázia. Vtedy mala škola 11 tried a niečo vyše 300 žiakov. Pedagogický zbor – prevažne mužský – mal 23 interných učiteľov. Len čo sa prvá časť budovy začala využívať, bolo jasné, že potrebám školy nepostačuje. Nasledovali ďalšie 3 etapy prístavby či dostavby školy. Dobudovať bolo treba najmä odborné učebne a laboratóriá. Dnešnú podobu nadobudla škola v roku 1991, kedy bola odovzdaná do užívania telocvičňa.

     Ale nie iba hľadanie a získavanie nových priestorov pre školu charakterizovalo vznik a vývoj senického gymnázia. Boli to predovšetkým zmeny organizačné a obsahové. Svoju dnešnú tvár gymnázium hľadalo prakticky po celý čas svojej existencie. Až spoločenská zmena v roku 1989 priniesla do gymnázia humanizáciu. Posilnilo sa vyučovanie cudzích jazykov, odbúrala sa polytechnizácia a hlavným cieľom školy sa opäť stala príprava na vysokoškolské štúdium.

     Dnešné gymnázium dáva svojim absolventom rovnako dobré predpoklady pre štúdium na ktoromkoľvek druhu vysokej školy. V záujme ešte lepšej pripravenosti na ďalšie štúdium sme zriadili v roku 1994 staronový typ osemročného štúdia.

     Ak chceme vychovať špičkových odborníkov na určitú činnosť, musíme ich na ňu diferencovane pripravovať, a to čím skôr. To je zmysel osemročného gymnázia. Ale hlavný cieľ gymnázia plníme dobre i vo štvorročnom štúdiu. Rozhodne sa nemusíme hanbiť za úspechy absolventov, ktorí študovali a študujú vo štvorročnom štúdiu. Viac ako 95 % úspešnosť našich absolventov v prijímaní na VŠ v poslednom období je dôkazom dobrej práce školy v oboch typoch štúdia . A tá sa podpisuje pod úspechy spoločnej práce pedagógov a žiakov vo všetkých oblastiach školského života.

     Posledným medzníkom v histórii senického gymnázia bol zatiaľ školský rok 2005/06. V tomto školskom roku bol našej škole prepožičaný čestný názov školy GYMNÁZIUM LADISLAVA NOVOMESKÉHO SENICA.