Gymnázium Ladislava Novomeského Senica

 

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj

Vyučovací jazyk: slovenský

Adresa školy: Dlhá ulica 1037/12, 905 40 Senica

Tel. kontakt - ústredňa: 034/6941318, sekretariát : 034/6941311, riaditeľ / fax : 034/6941315

E-mail: sengym@sengym.sk

Webová stránka: http://www.sengym.sk

Informačný systém školy: http://sengym.edupage.org 

Vedenie školy:

          riaditeľ školy - Mgr. Pavel Otépka

          štatutárny zástupca riaditeľa - Mgr. Zlata Hečková

          zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť RNDr. Iveta Petrovičová

   

    Gymnázium Ladislava Novomeského Senica je strednou všeobecnovzdelávacou školou, poskytujúcou úplné stredné vzdelanie s maturitou v odboroch gymnázium 79 02 500 a gymnázium so zameraním na matematiku a fyziku 79 02 502, pripravujúcou absolventov predovšetkým pre štúdium na vysokých školách i pre náročnejšie povolania, v ktorých sa vyžaduje úplné stredné vzdelanie. Štúdium je štvorročné alebo osemročné, vnútorne diferencované systémom voliteľných a nepovinných predmetov. Môže sa orientovať na štúdium jazykov, na informatiku, prírodovedné i odborné predmety, podľa voľby študenta v posledných dvoch ročníkoch. Štvorročné i osemročné štúdium je zakončené maturitnou skúškou zo štyroch predmetov, z ktorých sú dva povinné a dva voliteľné. Maturitná skúška má časť externú formou testu a internú formou písomnej a ústnej skúšky.

Profil absolventov a ich uplatnenie:
Absolvent Gymnázia Senica, majúci požadované vedomosti, spôsobilosti a zručnosti, je schopný študovať na všetkých vysokých školách v SR a väčšine vysokých škôl v zahraničí. Je tiež spôsobilý na výkon povolaní v tých oblastiach spoločenskej praxe, pre ktoré sa vyžaduje úplné stredné vzdelanie. Je schopný samostatne sa vzdelávať, študovať aj cudzojazyčnú literatúru, osvojovať si nové poznatky, získavať a používať informácie z médií, triediť ich, hodnotiť a používať v nových situáciách. Dokáže abstraktne a logicky myslieť a hlbšie chápať príčinné a iné vzťahy medzi faktami. Dokáže sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam spoločenskej reality, pracovným podmienkam, dostatočne rýchlo a spoľahlivo si na to osvojiť nové vedomosti a zručnosti a rozvíjať a zdokonaľovať svoje všeobecné i špecifické spôsobilosti. Priemerne 90 - 95 % absolventov pokračuje v štúdiu na slovenských i českých vysokých školách rozmanitého typu a tiež v iných krajinách. Ostatní sa uplatňujú v praxi, spravidla po predchádzajúcom nadstavbovom štúdiu na stredných odborných školách.

Prijímacie konanie:

Na osemročné štúdium sú prijímaní žiaci piateho ročníka základnej školy. Na štvorročné štúdium žiaci deviateho ročníka základnej školy. Prijatý môže byť uchádzač o štúdium, ktorý si podal prihlášku v stanovenom termíne a vyhovel kritériám, určeným na každý školský rok: vyhovel podmienkam kritérií pre prijatie, zapísal sa na štúdium v určenom termíne, ukončil úspešne deviaty (piaty) ročník základnej školy. Kritériá pre prijatie uchádzačov budú v čase určenom vyhláškou k dispozícii na základných školách i na webovej stránke gymnázia - sengym.edupage.org

Možnosť ubytovania a stravovania:

Prijatí uchádzači o štúdium majú možnosť ubytovať sa v Domove mládeže Obchodnej akadémie v Senici. Škola prevádzkuje vlastnú školskú jedáleň priamo v budove školy, s povestnou dobrou úrovňou stravy.

 

Ďalšie informácie možno získať na webovej stránke školy, v bulletine Krajského školského úradu Trnava alebo pri návšteve školy. Skupiny alebo triedy si môžu dojednať osobitnú návštevu s prehliadkou školy a besedou s pedagógmi a žiakmi.