Zmluvy, faktúry, objednávky


          Podľa Zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

 

Zmluvy

 Zmluva o poskytnutí služieb
 Popis: Potraviny
 Druhá strana: Nowaco
  Dátum zverejnenia: 20.1.2011