Modernizácia vzdelávania stredných škôl
    Projekt je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21.storočia (pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny, pre učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu a nový systém kariérneho rastu). V praxi to znamená prípravu nového digitálneho obsahu pre modernizáciu vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ zo všetkých regiónov Slovenska.

    Cieľom projektu je dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

   Cieľovou skupinou je 1840 učiteľov Stredných škôl z celého Slovenska okrem Bratislavského kraja a 305 učiteľov SŠ z Bratislavského kraja, ktorí vyučujú aspoň jeden z nižšie uvedených predmetov:

  • matematika,

  • fyzika,
  • chémia,
  • biológia,
  • geografia,
  • slovenský jazyk,
  • dejepis.