Školský psychológ - Mgr. Stanislav Zríni

Funkcia: školský psychológ

Pracovné hodiny: streda 12.30 – 16.00

Oblasti, ktorým sa školský psychológ venuje:

  • psychodiagnostika a poznávanie osobnosti z hľadiska osobnostného, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu
  • psychologické poradenstvo a psychoterapia študentom, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách
  • pomoc študentom s poruchami správania, s problémami v učení, pomoc pri zabezpečovaní psychického zdravia študentov
  • poradenské služby pedagógom, rodičom a zákonným zástupcom v oblasti psychického vývinu žiakov, v oblasti výchovy a vzdelávania, spoluprácu pri ich profesijnom a osobnostnom rozvoji
  • práca so skupinami, triedami pri riešení sociálno-patologických javov, pri rozvíjaní sociálno-psychologických kompetencií, primárna prevenciu, sociometria a iné špecifické psychologické služby