Školský vzdelávací program (ŠVP_GLN_SE_2012-13.pdf)


Náš školský vzdelávací plán je založený na princípe zamerania tried. Zameranie je určené na celé štúdium. V ŠkVP máme triedy s humanitným a prírodovedným zameraním. V triedach s humanitným smerovaním posilňujeme v rámci možností voliteľných hodín predmety jazykové a spoločenskovedné, v triedach s prírodovedným zameraním dotujeme voliteľnými hodinami prírodovedné a matematické predmety. V 1., 2. aj v 3. ročníku sú po 2 triedy humanitné a po 1 triede prírodovednej. V osemročnom gymnáziu sme nevolili žiadne zameranie, posilňujeme najmä predmety s 0,5 hodinovou dotáciou a jazykové či matematické predmety.


Tabulka Tabulka

Štvorročné štúdium

Osemročné štúdium<ŠVP_GLN_SE_2009-10.pdf>       <ŠVP_GLN_SE_2010-11.pdf>     <ŠVP_GLN_SE_2011-12.pdf>     <ŠVP_GLN_SE_2012-13.pdf>