Študentská rada

Úlohou študentskej rady je:

 • aktivizácia študentov pri organizácii života školy
 • návrhy a príprava podujatí pre študentov
 • návrhy na zlepšenie chodu školy
 • sprostredkovanie komunikácie medzi študentmi, učiteľmi a vedením školy
 • riešenie vzniknutých problémov
 • usmerňovanie študentov pri separovaní odpadu
 • propagácia a organizovanie darovania krvi
 • spolupráca so Študentským parlamentom mesta Senica

Zástupcovia tried v študentskej rade:

 • Každá trieda má v študentskej rade jedného zástupcu, ktorého si žiaci zvolia na jeden školský rok.
 • Ak je trieda s prácou svojho zástupcu nespokojná, môže ho kedykoľvek vymeniť.
 • Triedy prvých ročníkov si svojich zástupcov zvolia až na konci septembra, keď sa lepšie spoznajú
 • V školskom roku 2012/2013 sú členmi ŠR nasledujúci žiaci:

Sabína Paracková Príma
Martin Hrevuš / Jakub Gašparín Sekunda
Michal Rusňák / Erik Čepka Tercia
Alica Chomová Kvinta
Tamara Voleková Sexta
Filip Nosko Septima
Imrich Pisarovič Oktáva
Sabína Štefková I.A
Sebastián Gedeon I.B
Tibor Schneider I.C
Nina Urukovičová II.A
Kristína Grófová
II.B
Nikola Bordáčová
II.C
Markéta Lebánková III.A
Magdaléna Mihálová III.B
Ján Trimel III.C
Patrícia Burajová
VI.A
Viktor Bíly VI.B
Monika Kolényová
VI.C

Stretnutia študentskej rady:

 • Študentská rada sa stretáva každé dva týždne, príp. podľa potreby
 • Z každého stretnutia bude vypracovaná zápisnica, ktorá bude zverejnená na nástenke ŠR vo vestibule školy.
 • Pri riešení vážnych problémov bude na stretnutie pozvaný riaditeľ školy.