Úspechy školy


    Študenti Gymnázia Senica sa trvale pod vedením svojich pedagógov zapájajú do mnohých typov súťaží a každoročne získavajú ocenenia na krajskej aj republikovej úrovni. Za posledných 10 rokov boli naši žiaci vyhodnotení ako jedni z najlepších v autorských a novinárskych súťažiach, napríklad Literárna Senica L. Novomeského, Literárny Kežmarok, Cena A. Chudobu, Jašíkove Kysuce, Škultétyho rečňovanky, Štúrovo pero, Cena D.Tatarku, Literárna Skalica M. Nešpora, Literárne Topoľčany, Literárna Nitra, Gorazdov literárny Prešov a iné. V recitačných súťažiach si naši recitátori siahajú na úspechy aj v  Hviezdoslavovom Kubíne.


    Aj v cudzích jazykoch podporujeme talenty, o čom svedčia umiestnenia v olympiádach v krajských, ba aj národných kolách. Študenti – francúzštinári sa zúčastnili aj iných, možno atraktívnejších podujatí, než je olympiáda. Patrí k nim medzinárodný frankofónny festival, na ktorom sa v Litve zúčastnilo 8 študentov.


    Veľmi populárna medzi študentmi je súťaž kolektívov BRAT MUN, čo je modelové mládežnícke zasadnutie OSN v anglickom jazyku s medzinárodnou účasťou. Súťaže sa zúčastňujeme od roku 2001 a už v roku 2002 bola naša delegácia ocenená ako najlepšia delegácia.


    V predmete matematika sa žiaci pravidelne úspešne zúčastňujú rôznych matematických súťaží, medzi ktoré patria matematické olympiády, kde pravidelne dosahujú úspechy na úrovni okresných a krajských kôl. V súťaži Pytagoriáda sa v r. 2002/2003 a v r. 2007/2008 dvaja žiaci prebojovali do celoštátneho kola. Úspešní riešitelia našej školy máme aj v medzinárodnej súťaži Klokan. Postupne sa žiaci zapájajú aj do matematických súťaží cez internet, ako je online súťaž MathRace, ktorá je organizovaná pre tímy študentov stredných škôl Českej a Slovenskej republiky.


    K úspešným predmetom patrí tiež biológia, v ktorej sa žiaci presadzujú nielen na úrovni kraja ale aj republiky. K tomuto predmetu neoddeliteľne patrí organizácia Dňa narcisov, v ktorej patríme v rámci Slovenska k najvýraznejším kolektívom, napríklad v školskom roku 2004/ 2005 sme boli vyhodnotení z mimobratislavských kolektívov na druhom mieste.


    O chemickú a fyzikálnu olympiádu je medzi študentmi pre ich veľkú náročnosť tradične menší záujem, napriek tomu sú naši žiaci pravidelne úspešnými riešiteľmi na úrovni krajského kola


    K úspešným študentom sa zaradili v posledných rokoch v predmetovej geografickej olympiáde tí študenti, ktorí sa vrátili s umiestneniami na prvom až treťom mieste v krajskom kole a s trofejou prvého, tretieho a desiateho miesta v celoslovenskom kole.


    Informatika patrí k obľúbeným predmetom, ale súťaže, najmä tie v programovaní, sú veľmi náročné. Naši študenti sa najviac zúčastňujú krajských kôl v súťaži Zenit, v posledných rokoch máme aj úspechy v národných kolách.


    Naši študenti skúšajú svoje sily v hojnom počte aj v Stredoškolskej odbornej činnosti a prináša im to každoročne mnohé výborné umiestnenia v krajských aj republikových kolách.


    Dosahujeme úspechy aj v športovej oblasti, napr. výborné umiestnenia na popredných miestach Župnej olympiády – volejbal, šach.