Vážení rodičia, firmy, bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy,

obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z daní v prospech našich študentov.  

Venujte nám 2% z Vašich daní a pomôžete tým  svojim deťom a našim žiakom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Vami poukázaná suma bude použitá na zlepšenie podmienok pre študentov Gymnázia L. Novomeského v Senici.

Potrebné tlačivo nájdete na www.sengym.sk

Obchodné meno:               Rodičovské združenie pri Gymnáziu Senica

Sídlo:                                    Dlhá 1037/12, Senica

Právna forma:                   Občianske združenie

IČO:                                      37990039

Ďakujeme!

S úctou             Mgr. Pavel Otépka, riaditeľ školy

 

Vyhlásenie  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (*.pdf)

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

http://rozhodni.sk/poukazatel/casove-lehoty-na-poukazanie-2/

Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2017/2018   

 


Jarné vydanie Gymsenu už je tu!

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová


Deň astronómie 2017

Autor: RNDr. Svetozár Štefeček

          Prelom medzi zimným a jarným obdobím sa už tradične spája s podujatiami ku Dňu astronómie. Tento rok sa konal v sobotu 18. marca v priestoroch jedálne pri Základnej škole v Sobotišti.
Už po dva roky sa prezentácií na aktuálne témy z astronómie a kozmického výskumu zhosťujú študenti nášho gymnázia – členovia astronomického krúžku. Tak sa stalo i tento rok a bolo vidieť, že naši mladí kolegovia nezaspali na vavrínoch a stále sa posúvajú dopredu.
Sériu vystúpení začal Pavol Adamíček (kvinta), ktorý nám porozprával o misii sondy Juno k najväčšej planéte slnečnej sústavy – Jupiteru. O nových objavoch týkajúcich sa bývalej planéty Pluto a perspektívach ďalšieho výskumu jej okolia informoval Matúš Nečas (kvinta). Sonda Cassini získala pred pár mesiacmi snímky Saturna a jeho sústavy prstencov i mesiacov vo vysokom rozlíšení a chystá sa na Veľké finále, pri ktorom bude prelietavať medzi planétou a vnútornou hranou prstencov. O priebehu týchto udalostí sme sa dozvedeli vďaka príspevku Martiny Sabovej (kvinta). Gravitačné vlny sú „hitom“ súčasnej teoretickej fyziky, prezentáciu o ich potvrdení v roku 2016 (prakticky 100 rokov po predpovedi ich existencie) si pripravila Jana Švrčková (3. B). Exoplanéty, najmä tie podobné našej Zemi sú tiež populárnou témou, úspešne sa jej zhostila Miriam Srogončíková (2. A). Rok 2017 je rokom návratov viacerých známych komét (niektoré majú aj užší vzťah ku Slovensku) a o nich porozprával Štefan Šinko (kvinta). Na záver vystúpil Svetozár Štefeček, pomocou softvéru Stellarium priblížil účastníkom podujatia virtuálnu hviezdnu oblohu, keďže tá reálna bola zahalená oblakmi.
Na záver chceme poďakovať pánovi Mariánovi Ligasovi z firmy Agro – AZ Senica za sponzorský príspevok ako aj všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu akcie.


Jozef Miloslav Hurban – seminár pri príležitosti 200. výročia narodenia

Autor: Mgr. Anna Zburinová

           Študenti 2. ročníkov, sexty a seminaristi z dejepisu sa zúčastnili 16. marca  2017 odborného seminára v Dome kultúry v Senici. V prvej prednáške, spojenej s prezentáciou, predstavil doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. Jozefa Miloslava Hurbana vo vojenských výpravách meruôsmych rokov. V druhej prednáške nám priblížil doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. životné osudy J. M. Hurbana. Obidve prednášky študenti so záujmom sledovali a prehĺbili si tak svoje doterajšie vedomosti o živote jedného z našich národných buditeľov.


Študentská rada informuje

 

 

 

 

 

 

 

 


Tvorivé písanie vo francúzskom jazyku

Autor: PhDr.  Margita Hološková

          Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny /SAUF/ vypísala súťaž v tvorivom písaní vo francúzštine pre žiakov všetkých typov škôl na tému La liste /Zoznam/.
Súťažilo sa v písaní poézie a prózy. Žiaci našej školy sa rozhodli pre poéziu a počínali si veľmi dobre. Najlepší výsledok dosiahli

Katarína Šimková, kvinta /4 .miesto/
Ema Vícenová, kvinta /5. miesto/

a ich básne boli zaradené do zborníka víťazných prác.

V tesnej blízkosti za nimi nasledujú:

Lukáš Ludva, kvinta
Šimon Vrba, III. C
Matúš Nečas, kvinta
Alžbeta Chropúvková , 1. B.

Srdečne blahoželáme.


Olympiáda v nemeckom jazyku

Autor: Mgr. Zuzana Pípová

19. januára 2017 sa na Strednej zdravotníckej škole v Skalici uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali Sabina Rýzková a Marek Polák z 2.B a Terézia Cintulová a Dominika Šajdíková zo 4.A. V kategórii 2A pre žiakov 1. – 2. ročníka obsadila Sabina Rýzková 1. miesto, Marek Polák skončil druhý. V kategórii 2B (žiaci 3. – 4. ročníka) zvíťazila Terézia Cintulová. Dominika Šajdíková získala 2. miesto. Všetci si zároveň vybojovali postup do krajského kola olympiády, ktoré sa uskutočnilo 16.2.2017 v Trnave. Ani tu sa naši študenti nestratili. Najviac sa darilo Terézii Cintulovej, ktorá vo svojej kategórii obsadila 5. miesto.

K dosiahnutým výsledkom všetkým blahoželáme.

 


 Olympiáda vo francúzskom jazyku úspešná

Autor: PhDr.  Margita Hološková

          6. februára 2017 sa v Trnave už tradične konalo krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Našu školu úspešne reprezentovala žiačka kvinty

EMA VÍCENOVÁ.

         V kategórii 2A obsadila pekné druhé miesto. K dosiahnutému výsledku blahoželáme a želáme veľa úspechov.

 


Úspech v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Autor: Za PK SJL Mgr. Erika Vícenová

   Dňa 1.2. 2017 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo OSJL. V kategórii B nás reprezentovala študentka 1.B triedy Mária Karásková, ktorá sa v tvrdej konkurencii umiestnila na peknom treťom mieste. Tretie miesto obsadila i študentka Septimy Dominika Hamerlíková, ktorá nás reprezentovala v kategórii A.

         Obom dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a želáme veľa ďalších úspechov.

 


Krajské kolo technickej olympiády v školskom roku 2016/17

Autor: PaedDr. Anna Jankovýchová

Dňa 2.2.2017 sa študenti Adam Praskač, kvarta a Richard Vyskočil,kvinta zúčastnili krajského kola Technickej olympiády na Strednej odbornej škole technickej v Piešťanoch.
Získali zaujímavé skúsenosti a potešil ich výrobok, ktorý tu vyrobili.


 Historický úspech Ondreja Vrábela!

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová

      Ondrej Vrábel z kvarty sa v nedeľu 29. januára 2017 zaradil medzi osobnosti, ktoré si na javisku Slovenského národného divadla prevzali Krištáľové krídlo za rok 2016. Ondrej získal ocenenie v kategórii Filantropia. Nezištne vytvára náučné počítačové hry pre deti s mentálnym postihnutím.

Srdečne mu gratulujeme a želáme, aby jeho nápady pomohli uľahčiť život všetkým, ktorí to potrebujú!

« 1 z 3 »

Vážení rodičia, firmy, bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy,

obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z daní v prospech našich študentov.  

Venujte nám 2% z Vašich daní a pomôžete tým  svojim deťom a našim žiakom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Vami poukázaná suma bude použitá na zlepšenie podmienok pre študentov Gymnázia L. Novomeského v Senici.

Potrebné tlačivo nájdete na www.sengym.sk

Obchodné meno:               Rodičovské združenie pri Gymnáziu Senica

Sídlo:                                    Dlhá 1037/12, Senica

Právna forma:                   Občianske združenie

IČO:                                      37990039

Ďakujeme!

S úctou             Mgr. Pavel Otépka, riaditeľ školy

 

Vyhlásenie  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (*.pdf)

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

http://rozhodni.sk/poukazatel/casove-lehoty-na-poukazanie-2/

Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku.

Autor: Mgr. Miroslava Gergelová

       Dňa 17. januára 2017 sa na ZŠ Sadová v Senici uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 1A a 1B. Našu školu reprezentovali Alžbeta Markovičová zo sekundy (1A) a Adela Sadloňová z kvarty (1B). V konkurencii 8 súťažiacich v každej kategórii sa viac darilo Adele, ktorá zvíťazila a postúpila do krajského kola.

        O deň neskôr, 18. januára 2017, sa v Skalici konalo obvodné kolo v kategóriách 2A, 2B, 2C. Tu nás reprezentovali Jakub Gašparín zo sexty (2A), Adriana Krutá zo 4.A a Tatiana Španková zo 4.B. Všetci zvíťazili a postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári v Trnave.
Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a držíme palce v krajskom kole.

 


Študuj na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave

 

 Dekan MTF STU vypisuje prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia
v ak. roku 2017/2018 na nasledovné akreditované študijné programy:
• Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
• Integrovaná bezpečnosť
• Materiálové inžinierstvo
• Mechatronika v technologických zariadeniach
• Personálna práca v priemyselnom podniku
• Počítačová podpora výrobných technológií
• Priemyselné manažérstvo
• Výrobné technológie
• Výrobné technológi, a výrobný manažment
• Výrobné zariadenia a systémy

Prihlášky treba podať do 31.3.2017. Termín zasadnutia prijímacej komisie dekana je 12. 6. 2017 (poplatok za zabezpečenie prijímacieho
konania – 20 € elektronicky podaná prihláška, 80 € papierová prihláška zakúpená v predajni ŠEVT).
Prijímame na základe výsledkov dosiahnutých počas stredoškolského štúdia.
Časť štúdia je možné absolvovať vo Výučbovom stredisku MTF v Dubnici n. Váhom. Viac informácií nájdete na www.mtf.stuba.sk.


Lyžiarsky kurz v Tatranskej Lominici – 8.1.2017 – 13.1.2017


Jedenásty ročník celoškolskej súťaže SUDOKU

Autor: RNDr. Eva Millová

       Prvý deň po zimných prázdninách, 9. januára 2017, sa počas tretej vyučovacej hodiny v priestoroch jedálne sústredilo 22 súťažiacich žiakov našej školy. Zmerali si svoje schopnosti v riešení SUDOKU, známeho hlavolamu japonského pôvodu. Každý žiak mal za úlohu v čo najkratšom čase vyriešiť hlavolam strednej a ťažkej úrovne. Atmosféra bola bojovná a nejednému z nich chýbalo len pár minút do ukončenia hlavolamu.

Najrýchlejší boli títo žiaci:

1. Patrik Bulka 4.B 15 min
2. Kristína Halašová 2.B 16 min
3. Peter Fila 4.B 17 min
4. Robert Čederle 2.B 19 min
5. Ondrej Šajdík 4.B 22 min

Blahoželáme

 


38. ročník Pytagoriády, kategória P6, P7, P8

Autor: RNDr. Eva Millová

 Výsledková listina školského kola

Školské kolo Pytagoriády prebehlo 8.decembra 2016. Riešili ho žiaci prímy, sekundy a tercie.

Úspešnými riešiteľmi sú títo žiaci:

Príma, kategória P6: Matej Škrabák, Jakub Fischer Richard Jačanin, Marko Kaňa, Karolína Macková

Sekunda, kategória P7: Alexej Markovič, Lucia Marková, Radka Žáková, Kristína Šimková

Tercia, kategória P8: Viliam Šimon, Juraj Gergel, Miroslav Blažek

                                                                                                                    Blahoželáme


9. ročník Internetovej matematickej olympiády

Autor: RNDr. Eva Millová

       organizovaný Ústavom matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, prebehol tradične posledný utorok v novembri 29. 11. 2016.
V tomto ročníku sa do súťaže sa prihlásilo 117 škôl (viac ako 210 tímov) z Čiech a Slovenska. Žiaci riešili úlohy v čase od 9:00 do 11:00 hod. Po prihlásení na stránku http://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx súťažné tímy získali úlohy, ktoré bolo potrebné v danom čase vyriešiť, skenovať a odoslať. Za našu školu sa prihlásili do súťaže tri tímy – tím štvrtých, tretích a druhých ročníkov. Najlepšie sa umiestnil tím tretích ročníkov. Za účasť v súťaži boli tímy odmenené diplomami organizátorov súťaže, podpísanými riaditeľom Ústavu matematiky FSI VUT.

Mená súťažiacich:
Tím tretích ročníkov: Samuel Križan, Veronika Funková, Kristína Oslejová, František Jankovič, Martin Očko, Patrícia Maxianová, Michaela Ravasová

Tím štvrtých ročníkov: Matej Kadlíček, Veronika Junasová, Kristína Lašová, Dagmar Gajarová, Hana Michalicová, Ondrej Šajdík, Ivan Ravas

Tím druhej B triedy: Peter Slovák, Miriam Srogončíková, Roman Matúš, Tatiana Polakovičová, Matej Hrica, Peter Denkóci, Tomáš, Škurla

Za úsilie a dosiahnuté výsledky ďakujeme

Viac o súťaži sa dozviete na stránke http://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspxŠkolské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Autor: PhDr. Margita Hološková

         16. decembra sa konalo Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Žiaci mali možnosť prezentovať svoje jazykové kompetencie v troch kategóriách: 1C, 2A, 2B.

kategórii 1C /frankofónni /

vďaka výborným výsledkom obsadil 1. miesto JOZEF PUKANČÍK

V kategórii 2A boli výsledky nasledovné:

1. miesto EMA VÍCENOVÁ
2. miesto MATÚŠ NEČAS
3. miesto ŠTEFAN ŠINKO.

V kategórii 2B sa najlepšie umiestnili:

1. miesto ŠIMON VRBA
2. miesto SAMUEL KRIŽAN
3. miesto KLAUDIA UHRÍNOVÁ.

Celkove sa do olympiády zapojilo 17 súťažiacich. K dosiahnutým výsledkom im blahoželáme.


Ondrej Vrábel nominovaný na Krištáľové krídlo!

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová

         Veľká porota Krištáľového krídla rozhodla o finálových nomináciách za rok 2016. Ocenenie vyzdvihuje konkrétny počin za daný rok. S veľkým potešením vám môžeme oznámiť, že do top trojice v kategórii Filantropia sa dostal žiak kvarty – 15-ročný Ondrej Vrábel. Je autorom neziskového projektu pre deti s mentálnym postihnutím PINF HRY. V roku 2016 sa podarilo jeho didaktické počítačové hry dostať k veľkému počtu mentálne postihnutých detí. Vďaka dostupnosti v piatich jazykoch sa používajú aj v zahraničí, napr. v Írsku, na Novom Zélande, v USA, vo Veľkej Británii,v Indii, ba dokonca aj v Mikronézii. Predsedkyňa poroty v tejto kategórii zhodnotila jeho prácu: „Ondrej je vzorom pre svojich rovesníkov, ale aj pre všetkých ostatných. Jeho zanietenosť pre dobrú vec je inšpiráciou, projekt má veľký potenciál.“

         Krištáľové krídlo je každoročne udeľované osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odbore mimoriadny úspech. Tento rok sú okrem Ondreja nominovaní napríklad: Dominika Cibulková, Daniel Hevier, Dalibor Karvay, Marek Hamšík, Celeste Buckingham a ďalší.
Ondrejovi blahoželáme k nominácii a držíme palce! Mená laureátov sa dozvieme v priamom prenose na Jednotke 29. januára 2017.


 Už ste čítali nový GymSen?

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová 

 


Úspech našej astronómky v Indii

Autor: RNDr. Svetozár Štefeček

V dňoch 9. – 19. decembra 2016 sa v indickom meste Bhubaneswar konal 10. ročník Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA). V päťčlennom slovenskom tíme mala zastúpenie aj naša škola – ako prvé dievča v histórii tejto súťaže na Slovensku sa finále zúčastnila Janka Švrčková z 3. B. V silnej konkurencii sa jej podarilo získať bronzovú medailu. Našej reprezentantke srdečne gratulujeme k úspešnej reprezentácii nášho gymnázia i celého Slovenska!

Výsledková listina      Final-merit-list-1


6. ročník Vianočného turnaja v šachu

Autor: Mgr. Ľubomír Staňo

21. decembra 2016 sa uskutočnil už šiesty ročník školského šachového turnaja v šachu za rekordnej účasti 21 šachistov. Už tradične mal solídnu úroveň, zúčastnili sa ho registrovaní hráči, ale i veľký počet nováčikov, ktorí hrajú s použitím šachových hodín iba sporadicky. Hralo sa švajčiarskym systémom na sedem kôl za odborného dohľadu bývalého študenta našej školy Rastislava Diviaka. Prvýkrát v histórii turnaja sa podarilo zvíťaziť študentke – Michaele Trojkovej z kvinty, na 2. mieste skončil Martin Očko zo septimy a na bronzovom stupni sa umiestnil Adam Pipíška z kvarty. Najlepším neregistrovaným hráčom (celkovo na 7. mieste) bol Pavol Adamíček z kvinty. Menovaní hráči boli odmenení poukážkami alebo vecnou cenou a všetci zúčastnení mali zabezpečené občerstvenie od sponzora turnaja.

« 1 z 2 »

Obvodné kolo technickej olympiády v školskom roku 2016/17

Autor: PaedDr. Anna Jankovýchová

1.12.2016 sme sa zúčastnili obvodného kola technickej olympiády na SOŠ V.P.Thóta v Senici v kategórii A – dvojice sa zúčastnili
Adam Praskač -kvarta
Richard Vyskočil -kvinta
ktorí obsadili krásne 1.miesto a postupujú do Krajského kola. Víťazom blahoželáme!
Držíme palce do krajského kola 2.2.2017.


Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Autor: Mgr. Miroslava Gergelová
olympiada010    Každý rok v decembri sa koná školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Tentokrát svoje schopnosti študenti predviedli v dňoch 14. a 15. 12. 2016. Najprv súťažili mladší v kategóriách 1A (príma-sekunda) a 1B (tercia-kvarta), na druhý deň starší v kategóriách 2A (1.,2. roč.+ kvinta a sexta) a 2B (3.,4. roč. + septima a oktáva).

Vo všetkých kategóriách najprv prebehla písomná časť (počúvanie a čítanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba) a potom nasledovala ústna časť, kde žiaci ukázali nielen svoje jazykové schopnosti ale aj kreativitu. Po posúdení ich výkonov členmi poroty sa dozvedeli mená víťazov, ktorí za predvedené výkony získali diplomy ako aj hodnotné ceny (slovníky, gramatiky, anglické knihy). Zároveň treba poďakovať všetkým, ktorí sa školského kola zúčastnili a zmerali si sily s rovesníkmi z iných tried.
Víťazom jednotlivých kategórií želáme veľa úspechov v obvodných kolách v januári 2017.

    Viac …


Mikulášsky volejbalový turnaj

Autor: Ing. Ivan Spiššák

« 1 z 3 »

Predvianočná Viedeň

Autor: Mgr. Ľudmila Radočáková

     Výlet do Viedne v adventnom období sa nám stal už tradíciou. Aj tento rok sme sa práve na Mikuláša vybrali za kultúrou, pamiatkami starého centra, atrakciami a neopakovateľnou atmosférou predvianočnej Viedne. Niektorí študenti sa môžu pochváliť aj viacnásobnou účasťou. Asi to svedčí o úspechu tohto školského podujatia. Napriek mrazivému počasiu nepoľavil záujem študentov o všetko možné a nemožné, nálada bola naozaj dobrá, mnohí študenti si precvičili aj svoje jazykové schopnosti v praxi a tak môžeme len dúfať, že túto tradíciu našej školy naďalej zachováme.

 

« 1 z 3 »

Anglické divadlo Peter Black 3 v Senici

Autor: Mgr. Ľudmila Radočáková

        Už po štvrtý raz si 8. 11. 2016 naša škola pozrela divadelné predstavenie so slovenskými hercami v anglickom jazyku naštudované Divadelným centrom Martin. Herci sa úsmevnou zápletkou a svojimi vtipnými výstupmi snažili upútať pozornosť našich študentov a priviesť ich k tomu, aby si uvedomili, že ich jazykové schopnosti im umožňujú porozumieť aj divadlu v angličtine. Podľa reakcií študentov v hľadisku sa im to aj očividne darilo…

 

 


Literárna Senica 2016

Autor: Mgr. Jana Kováčová

novomesky        Dňa 1. decembra 2016 sa v Záhorskej galérii v Senici uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien XXX. ročníka autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016.  Z nášho gymnázia boli ocenení dvaja študenti v 2. kategórii – stredné školy, v tvorbe poézie. Kristína Oslejová zo septimy získala Hlavnú cenu, cenu predsedu Trnavského samosprávneho krajaLukáš Ludva z kvinty získal čestné uznanie.  Obidvom ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme!


Náboj Junior

Autor: Mgr. Iveta Mudrochová

naboj_logo         Aj tento školský rok sme sa zúčastnili matematicko – fyzikálnej súťaže Náboj Junior. Súťaž je určená štvorčlenným skupinám žiakov vo veku 12 až 15 rokov. Súťaž prebehla na Slovensku aj v Českej republike. V 27 mestách na Slovensku prebehla 25. 11. 2016. My sme sa zúčastnili v Hlohovci a za nás súťažili dve družstvá. Prvé družstvo v zložení Miroslava Sukupová, Zuzana Durcová, Adam Pipíška a Ondrej Vrábel obsadili tretie miesto. Druhé družstvo v zložení Juraj Gergel, Miroslav Blažek, Jakub Buchel a Jakub Petrovič šieste miesto. V celkovom československom hodnotení obsadili zo 645 družstiev 74. a 208. miesto. Je to historický úspech a všetkým srdečne blahoželáme.


Mikulášska družina 🙂

mikulas_m

 


Best in English

Autor: Mgr. Ľubica Sadloňová

20161130_094943      30. novembra 2016 sa 12 v angličtine zdatných študentov zapojilo do medzinárodnej súťaže Best in English s niekoľkoročnou tradíciou a skvelou organizáciou.

     Čím  je táto súťaž jedinečná? Jednoznačne počtom zúčastnených škôl a študentov.  V tomto roku to bolo  694 stredných škôl z 28 krajín, čo je o 37% viac než vlani.

    Súťaž prebieha online a test obsahuje úlohy zamerané na gramatiku, čítanie a počúvanie s porozumením na úrovni B1 – C1, čím trochu pripomína externú časť maturitnej skúšky. Maturita na gymnáziách je „len“ na úrovni B2 a za nesprávne odpovede v nej nestrácate cenné body, takže  je každému jasné, že Best in English nie je žiadna „brnkačka“. Texty a videá sú poučné i vtipné, 60 minút strávených pri počítači určite nie je zabitý čas. Súťaž nie je zameraná na rozprávanie, preto je skvelou príležitosťou aj pre menej komunikatívnych študentov, ktorých vedomosti a schopnosť porozumenia sú na vysokej úrovni.

    Viac …


Medzinárodná dejepisná súťaž

Autor: Mgr. Ľubomír Staňo

fotto_uvod       24. novembra 2016 sa v západočeskom meste Cheb uskutočnil 25. ročník medzinárodnej postupovej dejepisnej súťaže. Zastúpenie v nej mala i naša škola, vedomostného zápolenia sa zúčastnilo družstvo v zložení: Laura Krenťochová (3. C), Bianka Péčiová (3. C) a Martin Chovanec (3. A).
Do Chebu sa tímu školy podarilo prebojovať tretíkrát po sebe, takže účasť v súťaži sa pomaly stáva tradíciou. Náročné úlohy zamerané na československé dejiny v rokoch 1945-1948 riešili naši študenti na dobrej úrovni – skončili presne v polovici zúčastnených gymnázií (38. miesto so 75.), zo 16. slovenských skončili na 4. mieste s jednobodovým resp. dvojbodovým odstupom na 3. a 2. miesto.

Viac ….

 


 

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry /kategórie A, B/

Autor:  Mgr. Erika Vícenová

        Dňa 21.11. 2016 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka vo kategórii A /študenti 3., 4. roč. a Septimy/ a v kategórii B /študenti 1., 2. roč., Kvinty a Sexty/.
Študenti si v rámci svojich kategórií zmerali sily až v troch samostatných súťažných častiach. Prvé dve boli zamerané na vedomosti z jazykovej, slohovej i literárnej zložky predmetu SJL, ďalej na čítanie s porozumením a na transformáciu či tvorbu textu. V tretej časti si súťažiaci preverili svoje schopnosti v rečníckych prejavoch. A tu sú mená víťazov v jednotlivých kategóriách:

Kategória A
1.miesto: Dominika Hamerlíková – Septima
2.miesto: Michaela Ravasová – III.A
3.miesto: Sabína Huťová – III.A

Kategória B
1.miesto: Mária Karásková – I.B
2.miesto: Magdaléna Böhmová – II.B, Monika Maxianová – II.B
3.miesto: Anna Studeničová – I.A

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v ďalších kolách súťaže.

 


Florballový turnaj – fotogaléria


timravaXX. ročník celoslovenského kola v prednese pôvodnej slovenskej prózy

Autor: PhDr. Margita Hološková

     15. novembra 2016 sa v Lučenci konal XX. ročník celoslovenského kola v
prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Našu školu v nej úspešne reprezentovala žiačka III. C

Laura Krenťochová,

keď potvrdila svoj výsledok z krajského kola skvelým 2. miestom v IV. kategórii. Blahoželáme.

 


 

Exkurzia: Osvienčim – Krakov – Vielička

Autor: Marek Mach, 1. C

fotto_wawel      3. a 4. novembra 2016 sa 48 študenti školy (najmä tretieho ročníka) a 3 pedagógovia zúčastnili exkurzie do Poľska. Našim prvým cieľom bol Osvienčim. Po príchode na miesto sme najskôr navštívili koncentračný tábor Auschwitz I.
O štrnástej hodine sme prekročili bránu koncentračného tábora so známym nápisom ARBEIT MACHT FREI. Ocitli sme sa uprostred 24 blokov tábora, z ktorých sme niektoré navštívili. Všade naokolo boli murované, trojposchodové budovy, v nich v období druhej svetovej vojny „prežívali“ väzni. Tábor pôvodne slúžil ako kasárne pre poľských vojakov, no po obsadení Poľska Nemeckom bol fašistami prerobený na pracovný, potom vyhladzovací tábor.

    Viac  …


discovery_cosmos_0001_m

Exkurzia na výstavu Cosmos Discovery

Autor: Sabina Paracková, kvinta

       Dňa 24.10. 2016 sme sa (kvinta) spolu s I.C zúčastnili na výstave COSMOS DISCOVERY. Ráno o 8:00 nás čakal pred školou autobus, ktorý nás zaviezol až k Inchebe Expo v Bratislave. Po tom, čo sme predložili vstupenky, sme dostali palubný lístok – lístok s menom a so stručným životopisom niektorého z astronautov. Následne sme obdržali audiosprievodcu. Nasledovala samotná výstava. V prvej miestnosti bol v podstate úvod do kozmonautiky. Pokračovali sme kinom, ktoré nám ešte priblížilo podstatu výstavy. Potom sme prešli výstavou, pričom nám audiosprievodca poskytoval veľmi zaujímavé informácie o exponátoch. Medzi exponáty boli zaradené modely ruských a amerických rakiet, rôzne skafandre, jedlo určené na konzumáciu vo vesmíre, rôzne časti rakiet, lunochod, helmy zo skafandrov, popisy typov rakiet, palubné počítače a monitory, miestnosť, odkiaľ sa pozorujú štarty rakiet… Výstava bola o to zaujímavejšia, že bola doplnená o rôzne doplnkové informácie, ako napríklad životopisy kozmonautov, politickou situáciou vo svete po 2. svetovej vojne, videom z pohybu kozmonautov po Mesiaci, fotografiami a príbehmi z raketoplánov, peniazmi používanými v čase prvého letu na Mesiac… Na konci výstavy bol obchod so suvenírmi a možnosť vyskúšať si letové simulátory, ktoré sú súčasťou výcviku kozmonautov. Po absolvovaní výstavy sme navštívili Aupark, kde sme si dali obed a urobili krátke nákupy. Domov sme sa vrátili okolo 16:00.


Škultétyho rečňovanky

V „Škultétyho rečňovankách“ Kristína prvá

Autor: Mgr. Jana Kováčová

Dňa 4. novembra 2016 sa uskutočnilo v Hontiansko-novohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši slávnostné vyhodnotenie XXV. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe „Škultétyho rečňovanky“.
Odborná porota ocenila prácu našej študentky Kristíny Oslejovej zo septimy.
Kristína sa v III. vekovej kategórii v poézii umiestnila na vynikajúcom 1. mieste.
K získanému úspechu srdečne blahoželáme.


Ústav anorganickej chémie SAV

Autor: Miriam Slobodová, 3.A Fotto: Sabina Jankovičová, 3.A

    sav_2016    V stredu 9.11. 2016 sa nám, seminaristom z chémie a študentom tretieho a štvrtého ročníka, naskytla skvelá príležitosť zúčastniť sa dňa otvorených dverí ústavu anorganickej chémie na Slovenskej akadémie vied. Pre niektorých to bolo po prvý raz a niektorí si chceli oživiť minuloročné spomienky a získané vedomosti.

            Hneď po príchode naše kroky viedli do zasadacej miestnosti, kde bola pre nás pripravená prezentácia o potrebe keramických doštičiek na raketopláne. Po prezentácii a malom občerstvení sme sa rozdelili do skupiniek a vrhli sme sa na spoznávanie laboratórií spolu s odborným výkladom. V laboratóriách sme mohli vidieť účinky tekutého dusíka na nafúknutý balón, alebo sme pomocou neho rozbili ružu.

Viac  …


letak_stud_kvapka_krviŠtudentská kvapka krvi 2016

Autor: Mgr. Miroslava Gergelová

      V stredu 9.11.2016 sa skupinka 10 žiakov spolu so 4 učiteľmi vybrala do Domu humanity, kde sa konal mobilný odber krvi v rámci 22. ročníka kampane Študentská kvapka krvi. Tohtoročné heslo „Nech už si, aký si, potrebujeme aj tvoju krv!“ sme splnili – boli medzi nami dievčatá i chlapci, áčkari, béčkari aj céčkari a zastúpené boli aj všetky krvné skupiny: A, B, AB, 0. 🙂
Keďže všetci študenti boli prvodarcovia, cesta na odber bola mierne nervózna. No nakoniec si takmer všetci svoj deň D užili, poniektorí sa dozvedeli, akú majú krvnú skupinu, niekto musí zvýšiť hladinu hemoglobínu a našiel sa aj pohoďák, ktorý si počas odberu vybavil telefonát s bratom.
Všetci si uvedomujeme, aká je krv dôležitá a nenahraditeľná a preto už teraz pozývame ďalších záujemcov na Valentínsku kvapku vo februári.
A tu sú mená darcov: Miroslava Slobodová, Dávid Bartúnek, Jakub Šuran, Patrik Bulka, Peter Fila, Juraj Janák, Jaroslav Miko a učitelia Miroslav Madunický, Ľubomír Staňo a Miroslava Gergelová.


Škultétyho rečňovanky

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová

        V XXV. ročníku celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a stredných škôl získala v novembri 2016 cenu Literárneho informačného centra a redakcie časopisu Slniečko( v kategórii starší žiaci – próza) terciánka Alexandra Bobotová.

Blahoželáme a prajeme jej veľa inšpirácie do ďalšej tvorby!


 

hurbanRok Jozefa Miloslava Hurbana
Účasť na odbornej prednáške o J. M. Hurbanovi

Autor: Mgr. Erika Vícenová

    Pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana sa v koncertnej sále ZUŠ v Senici dňa 9.11.2016 konala odborná prednáška, ktorá pripomenula život a dielo tohto politika, národného buditeľa, kodifikátora spisovnej slovenčiny a prvého predsedu Slovenskej národnej rady. Študenti prvých ročníkov a Kvinty mali možnosť Hurbana spoznať predovšetkým ako muža činu, ktorý sa v zápase za práva národa a v boji proti krivdám dokázal postaviť perom i mečom. Osobnosť jedného z otcov spisovnej slovenčiny študentom zaujímavým spôsobom /v sérii dobových fotografií a citácií, ale aj vo faktoch z jeho osobného či verejného života/ predstavil novinár, publicista, editor a básnik Igor Válek.


diplom_mÚspech v celoslovenskej recitačnej súťaži

Autor: Mgr. Erika Vícenová

      Dňa 19.10. 2016 sa konalo celoslovenské kolo súťaže Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas v prednese slovenskej rozprávky, na ktorom získala Daniela Rybnikárová zo Sekundy krásne druhé miesto.

Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších recitačných úspechov.
PK SJL

 


eTwinning projekt – This is art, or …?

Autor: PaedDr. Anna Jankovýchová

Trieda 2B sa zapojila do  eTwinning projektu s partnerskými školami v Nemecku, Turecku, Taliansku a Litve. Projekt je zameraný na umenie v uliciach, cieľom je diskutovať o modernom a klasickom umení a umení na uliciach. Komunikačným jazykom je angličtina.

Projekt realizujeme na hodinách anglického jazyka a na hodinách  umenia a kultúry.

Ako motto sme si zvolili výrok od Vladimíra Mináča: „Život je krátky. Umenie dlhé“

Naše logo vypracoval zakladateľ projektu Marco Schöber z partnerskej školy

Geschwister-Scholl-Gymnasium in Taucha v Nemecku

 

logo_jk

Naši partnerské školy a naši partneri:

mapa

Marco Schöber, Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Nemecko

Roberta Alemanni, ITIS „Cartesio“,Taliansko

Anna Jankovýchová, Gymnázium Ladislava Novomeského Senica, Slovensko

Serdar DİKMAN, Korkut Ata Anatolian High School, Turecko

Jolita Šlepetienė, Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, Litva

 


Už ste čítali nový GymSen?

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová 


timrava

Timravina studnička

Autor: PhDr. Margita Hološková 

       V stredu 25. októbra 2016 sa v Základnej umeleckej škole v Senici konala 11. regionálna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy okresov Senica a Skalica. Našu školu v nej úspešne reprezentovali študentky III. C,
Laura Krenťochová , ktorá obsadila 2. miesto

a Bianka Péčiová3. miesto.

Porota konštatovala veľmi dobrú úroveň tohtoročnej súťaže.

Blahoželáme.


pero

„Turčianske kúpele vo francúzskom štýle“

Autor: PhDr. Margita Hološková 

     Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny v spolupráci s Penziónom Jána Kováča vypísala súťaž na tému „Que désiré-je le plus dans ma vie“ /Po čom v živote najviac túžim/pre žiakov základných a stredných škôl. Hodnotiaca porota mala za úlohu vybrať 2 najlepšie napísané texty. Ich autori /aj ich učitelia/ dostanú ako odmenu intenzívny víkendový konverzačný kurz francúzskeho jazyka v Turčianskych Tepliciach.

Víťazom súťaže je Šimon Vrba z III. C.

K dosiahnutému výsledku mu blahoželáme.


logoosjl

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka – kategória C

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová 

Konalo sa dňa 24. októbra 2016 a malo tri časti: test, transformácia textu a ústny prejav. Kategória C je určená žiakom tercie a kvarty. V tomto ročníku sa najviac darilo dievčatám z kvarty, ktoré obsadili výherné miesta nasledovne:

1. miesto: Miroslava Sukupová (kvarta)
2. miesto (s rovnakým počtom bodov) : Zuzana Durcová a Klára Suchovská (kvarta)
3. miesto: Adela Sadloňová (kvarta)

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a Mirke Sukupovej budeme držať palce v obvodnom kole.


fotto_uvod

Archeológia veselo i vážne

Autor: Radka Žáková, sekunda  

      Dňa 13. októbra 2016 sme navštívili výstavu Archeológia veselo i vážne v Záhorskom osvetovom stredisku. V prvej časti sme sa dozvedeli, o čom archeológia je, potom aj niečo z histórie nášho mesta a o najnovších nálezoch na jeho území. V druhej časti sme si mohli vyskúšať výrobu ozdôb a šperkov, naučili sme sa, ako sa vyrába múka na chlieb a vyskúšali si aj tradičné odevy.
Všetkým sa nám veľmi páčilo a boli by sme radi, keby sa takéto výstavy konali častejšie.


Príspevok do rodičovského združenia   Viac …

      Príspevok do rodičovského združenia 35 € možno platiť aj bezhotovostným prevodom na č. účtu SK1209000000000037230424. Do variabilného symbolu napísať rok 201617, konštantný symbol je 0138 a do poznámky pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko žiaka a trieda.

V prípade súrodencov platí starší 35 € a každý ďalší súrodenec 17,50 €.

 


Deň otvorených dverí

dod_2016


Eichmann sa nám spovedal

Autori: študenti septimy a sexty  

    S cieľom oboznámiť sa s problematikou holokaustu aj inou formou než tradičným vyučovaním navštívili dňa 7. 10. 2016 študenti sexty a septimy pod vedením p. prof. Kováčovej a p. prof. Vícenovej divadelné predstavenie (Na gut) Začíname! v Divadle J. Pallárika V Trnave. Hra sa v priebehu dvoch hodín snažila osvetliť neslávne obdobie svetových dejín prostredníctvom spovede fašistického zločinca, strojcu židovského holokaustu Adolfa Eichmanna (v hl. úlohe – Michal Jánoš). Bola to hra dokumentárna a životopisná, ale súčasne jej napriek vážnej téme nechýbala veľká dávka čierneho humoru.

Inscenácia ponúkla odpovede v podstate na všetky otázky o fanatickom nacizme. Predstavenie malo veľkú výpovednú hodnotu a splnilo svoj účel.


 

Kristína Oslejová opäť úspešná v literárnej súťaži

petrzalske_suzvuky_2016Autor: Mgr. Jana Kováčová  

  S menom študentky septimy sa stretávame na týchto stránkach pravidelne. Kristína sa aktívne zapája do mnohých literárnych súťaží. Svoje práce poslala aj do 27. ročníka autorskej literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2016, ktorú vyhlasuje Miestna knižnica Petržalka. V III. vekovej kategórii v poézii sa Kristína umiestnila na výbornom III. mieste. Srdečne jej blahoželáme k úspechu a prezradíme, že ďalšie ocenenie je už za dverami.


Fotogaléria – medzitriedny volejbalový turnaj 6.10.2016

Autor: Ing. Ivan Spiššák  


m

Tercia v pamätnej izbe J. M. Hurbana

Autor: A. Bobotová, Tercia  

    Žiaci tercie sa 5. októbra 2016 v sprievode triednej profesorky Mgr. Ivety Mudrochovej a profesorky Mgr. Lucie Jurigovej vydali na výlet do neďalekej obce Hlboké. Navštívili miesta spojené so životom významného politika, spisovateľa a jedného z vedúcich predstaviteľov slovenského národného obrodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Hoci každému z účastníkov exkurzie bolo dobre známe, že práve na Hurbanovej fare v Hlbokom sa v roku 1843 trojica Štúr, Hurban a Hodža dohodla na kodifikácii spisovnej slovenčiny na základe stredoslovenského nárečia, neďalekú obec a jej pamätné miesta navštívila väčšina žiakov triedy po prvý raz.
V budove bývalej cirkevnej školy, ktorá sa nachádza v strede obce, Záhorské múzeum zriadilo pamätnú izbu venovanú životu a dielu J. M. Hurbana, jeho úlohe v povstaní 1848-49 a tiež jeho zásluhám v národnobuditeľskej činnosti. Expozícia, ktorá bola obnovená v septembri 2015, predstavuje Hlboké aj ako rodisko jeho syna – politika a spisovateľa Svetozára Hurbana Vajanského.
Za zaujímavý nápad ako spoznávať našu národnú históriu priamo na miestach, kde sa pred mnohými rokmi písala, ďakujeme našej profesorke slovenského jazyka Mgr. Miroslave Medovičovej. Veríme, že v budúcnosti navštívime aj ďalšie významné miesta na Záhorí.


J. M. Hurban a naša súčasnosť v 2B na triednickej hodine

Autor: PaedDr. Anna Jankovýchová  

K 200 výročiu narodenia J. M. Hurbana sme si v našej triede 2.B na triednickej hodine pripravili netradičnú hodinu, venovanú životu J. M. Hurbana a našej prítomnosti. V júni 2016 sme navštívili pamätnú izbu v Hlbokom a informácie, ktoré sme tam získali, sme plne využili 26.9.2016 na triednickej hodine. Boli sme rozdelení do 3 skupín podľa záujmu. Prvá skupina – umelci stvárnili podobizeň J.M. Hurbana a debatovali o jeho živote. Druhá skupina – spisovatelia stvárnili jeho život a dielo v referáte a posledná skupina si nacvičila krátku scénku v ktorej parafrázovala Hurbanove zoznámenie sa s Aničkou Jurkovičovou a vohľady i prekážky, ktoré museli prekonať zo strany Štúrovcov, aby im popriali do spoločného života.

Trieda 2.B

 


Vedecký veľtrh 2016

Autor: Shadije Bordáčová, Tercia

            Dňa 14.9.2016 sa triedy tercia, kvarta, kvinta, I.A, I.B, I.C vybrali na výlet do Bratislavy.
Navštívili sme vedecký veľtrh v nákupnom centre Eurovea, kde žiaci spolu s učiteľmi z rôznych škôl, vo svojich stánkoch prezentovali, čo sa na ich školách vyučuje. Videli sme naprogramovaných robotov, chemické aj fyzikálne pokusy, rôzne prednášky a vysielanie rádia naživo.
V niektorých stánkoch boli pre nás pripravené kvízy a otázky. Po ich správnom zodpovedaní, sme mohli vyhrať rôzne darčeky ako cukríky, odznaky alebo Actimel.
Veľmi nás napríklad zaujala ukážka newtonovej kvapaliny.
Celý veľtrh bol veľmi poučný a zaujímavý. Tento krásny deň sme zakončili oddychom v tráve pri Dunaji.


keyboard

Ihnátove Hanušovce 2016

Autor: Mgr. Jana Kováčová

         Kristína Oslejová zo septimy sa zapojila do VII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Ihnátove Hanušovce 2016. V 2. kategórii – stredné školy sa svojou poéziou umiestnila na vynikajúcom 3.mieste. Srdečne blahoželáme!


Literárna Ilava

Autor: PhDr. Margita Hološková

       V pekných letných prázdninových dňoch bola vyhodnotená súťaž Literárna Ilava 2016, v ktorej bola úspešná aj žiačka 2. A triedy

Tatiana Dvorská, v kategórii poézia obsadila 3. miesto.

K dosiahnutému výsledku jej blahoželáme.